Videospeler inladen...

Het Soedan-rapport in tien opmerkelijke vaststellingen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is best tevreden met het Soedan-rapport van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). De getuigenissen over gefolterde Soedanezen blijken niet helemaal te kloppen, hoewel er wel wat schort aan de repatriëringsprocedures. Wij namen het rapport voor u door. 

Over het onderzoek

  • "Er werd een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar het risico bij terugkeer naar Soedan (in het algemeen). Dit onderzoek werd uitgevoerd via een onderzoek van alle bronnen, rechtspraak en rapporten en door een zeer groot aantal experten en organisaties te bevragen over de problematiek."
  • "Er werd overwogen een missie naar Soedan te organiseren. Er werd beslist hiervan af te zien, omdat er op korte tijd niet een missie georganiseerd zou kunnen worden die effectief relevante bijkomende informatie kan opleveren."

Over het land Soedan

  • "Het is algemeen bekend dat de situatie met betrekking tot het respect van mensenrechten in Soedan bijzonder problematisch is."
  • "De situatie in Soedan is niet van dien aard dat er in principe aan elke uit Soedan afkomstige persoon een status van bescherming moet worden toegekend."

Over de Soedanese identificatiemissie

  • "Een aantal Soedanezen die door de delegatie werden gehoord, hebben in een gesprek met het CGVS verklaard door de delegatie van Soedan niet onbehoorlijk te zijn behandeld, niet te zijn bedreigd en ook niet onder druk gezet te zijn om geen asielaanvraag in te dienen."
  • "De DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken, nvdr.) heeft aan het CGVS bevestigd dat bij de gesprekken van de identificatiemissie met de betrokken Soedanezen steeds een medewerker van de DVZ aanwezig was, maar dat niet altijd dicht in de buurt was van de plaats van het gesprek en dat de betrokken medewerker in het algemeen niet de taal (Arabisch) machtig was waarin het gesprek gevoerd werd." 

Over wat na de repatriëringen is gebeurd

  • "Het CGVS heeft geen absolute zekerheid of duidelijkheid kunnen verkrijgen met betrekking tot de vraag of de in de nota van het Tahrir-instituut aangehaalde feiten effectief hebben plaatsgevonden. Er zijn geen bewijzen waaruit blijkt dat de feiten effectief hebben  plaatsgevonden. Zoals er ook niet met zekerheid vastgesteld kon worden dat de aangehaalde feiten niet hebben plaatsgevonden."
  • "Voor de drie belangrijkste getuigenissen uit het rapport van het Tahrir-instituut werd er toch vastgesteld dat een aantal belangrijke stukken uit de getuigenis niet waarheidsgetrouw zijn, in die mate dat die vaststelling ernstige twijfel doet ontstaan bij de rest van de getuigenis. Om hieromtrent nog meer zekerheid te verkrijgen, is bijkomend onderzoek nodig."

Enkele conclusies

  • "Het CGVS is van mening dat er bij vaststelling van een reëel risico conform art. 3 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, nvdr.) de persoon niet naar zijn land van herkomst kan worden verwijderd, maar tevens dat er in dat geval niet noodzakelijk een verblijfsstatus moet worden toegekend. Dit geldt zeker en vast, wanneer de betrokken persoon weigert een asielaanvraag in te dienen."
  • "Het CGVS meent dat de verwijdering of de terugkeer van personen naar Soedan opnieuw georganiseerd kan worden, mits er voor elke persoon vooraf "ten gronde" is nagegaan of de betrokken persoon al dan niet een nood aan bescherming heeft."

Meest gelezen