Selectieprocedures Selor blijven mankementen vertonen

De selectieprocedures van Selor, het selectiebureau van de overheid, vertonen nogal wat onregelmatigheden.  

Bepaalde zeer specifieke ervaringsvereisten lijken "op maat" gemaakt voor slechts één kandidaat, diploma's die niet zijn toegelaten werden toch aanvaard, en een kandidaat die moest worden toegelaten, werd afgewezen terwijl een andere kandidaat die moest worden afgewezen, wel toegelaten werd. Dat zijn maar enkele mankementen die het Rekenhof in een verslag aan het federaal parlement aan de kaak stelt.

Volgens het Hof werd in een bepaald geval een volledig uitgevoerde evaluatie van een proef achteraf nog herzien op het punt van de motivatie voor de functie, waardoor een andere kandidaat plots als eerste eindigde. En bij sommige raadplegingen van bestaande wervingslijsten worden maar heel weinig geslaagde kandidaten gecontacteerd met de vraag of ze interesse hebben. Dat leidt er soms toe dat slechts één persoon positief reageert. "Een dergelijke beperking van het aantal kandidaten is in het licht van de objectiviteit van de procedure en de gelijke toegang tot het openbaar ambt betwistbaar", vindt het Rekenhof.

Daarnaast is er nog werk aan de winkel op vlak van digitalisering en documentbeheer en hanteert Selor een aantal praktijken zonder reglementaire basis. De onderzoekers stelden ook vast dat de publicatie van de selectie in het Belgisch Staatsblad niet altijd overeenstemt met die op de website van Selor. Wat ook ontbreekt is een duidelijk overzicht van het aantal overblijvende kandidaten na elke screeningsstap.

De bevindingen van het Rekenhof sluiten aan bij een eerdere audit van auditkantoor KPMG uit 2016. Ook toen werd melding gemaakt van selectieprocedures die niet deugen en geknoei met aanbestedingen. Selor stelde naar aanleiding van die audit een actieplan op om de pijnpunten te verbeteren, maar de impact daarvan is momenteel te beperkt, luidt het.

Het Rekenhof doet naar aanleiding van haar onderzoek een reeks aanbevelingen. Zo moet Selor onder andere de interne controle tijdens het selectieproces verbeteren en de nieuw opgerichte cel Kwaliteit, die momenteel slechts uit één persoon bestaat, verder uitbouwen. Bevoegd minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput liet inmiddels weten dat hij de aanbevelingen ter harte neemt en dat het bestaande actieplan nog zal worden verdiept op de aangehaalde punten.

Selor voerde in 2016 850 screeningsopdrachten voor federale vacatures uit, waarvan 579 selectieprocedures en 271 bijkomende vergelijkende proeven. Het selectiebureau beschikt over ongeveer 120 medewerkers en een budget van nagenoeg 14,5 miljoen euro.

Meest gelezen