Video player inladen ...

Netflix-abonnement reist mee en autocars mogen sneller rijden: wat verandert er allemaal op 1 april?

Een nieuwe maand brengt een aantal aanpassingen en veranderingen met zich mee. Zo krijgen sociale inspecteurs vanaf 1 april meer middelen om discriminatie vast te stellen en wordt de maximumsnelheid voor autocars verhoogd naar 100 km per uur. Daarnaast kunt u uw favoriete Netflix-series voortaan ook in het buitenland bekijken en moeten kittens verplicht gesteriliseerd worden.

"Mystery calls" tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Sociale inspecteurs krijgen vanaf 1 april de mogelijkheid om zich voor te doen als een klant of werknemer, om na te gaan of er sprake is van discriminatie bij een bedrijf. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan deze zogenoemde "mystery calls".

De sociaal inspecteurs krijgen bij objectieve aanwijzingen van discriminatie, bijvoorbeeld na een klacht of een melding, de mogelijkheid om zich voor te doen als potentiële klanten of werknemers van het bedrijf. Op die manier kunnen ze dan nagaan of er bij de onderneming sprake is van discriminatie op het vlak van leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, enzovoort. De inspecteurs kunnen die bevoegdheid enkel gebruiken wanneer de vaststellingen niet op een andere manier kunnen gebeuren.

Dat het wettelijk kan vanaf 1 april betekent niet dat de "mystery calls" ook meteen in de praktijk zullen worden uitgevoerd. Navraag bij de inspectiediensten leert dat men nog in de voorbereidende fase zit.

Hogere maximumsnelheid voor autocars, inhaalverbod afgeschaft

Autocars mogen vanaf 1 april op autosnelwegen 100 km per uur rijden, in plaats van 90 km per uur. Voorwaarde is wel dat er een gordel is bij alle zitplaatsen en dat er een snelheidsbegrenzer tot 100 km per uur geïnstalleerd is. Daarnaast wordt het inhaalverbod bij regen opgeheven voor zowel autocars, met enkel zitplaatsen, als autobussen, die ook staanplaatsen aan boord hebben. Voor vrachtwagens blijft het inhaalverbod bij regen en de maximumsnelheid gehandhaafd.

De FOD Mobiliteit wijst erop dat de nieuwe regels over de maximumsnelheid tot een grotere uniformiteit binnen de Europese Unie zullen leiden. Ze zullen ook de verkeersveiligheid verhogen, klinkt het. "Autocars zullen immers niet langer verplicht zijn tussen vrachtwagens te blijven rijden." Daarnaast zullen autocars én autobussen dus wel mogen inhalen bij regenweer. Deze twee voertuigen veroorzaken, door hun structuur en opbouw, veel minder opspattend water dan vrachtwagens, waardoor ze ook veel minder het zicht van automobilisten bemoeilijken. Hun remafstand is ook minder groot.

Op 1 april gaat ook een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen in. Tot hiertoe volstond de minimumsnelheid van 70 km per uur om te bepalen welke voertuigen op autosnelwegen werden toegelaten. Door de technologische evoluties van de laatste jaren zijn er nu ook landbouwvoertuigen die deze snelheden kunnen halen.

Noodoproepsysteem eCall verplicht in alle nieuwe automodellen

Alle nieuwe automodellen zullen voortaan met het noodoproepsysteem eCall uitgerust moeten zijn. Aan de hand van speciaal ontwikkelde technologie zullen bij ernstige ongelukken de hulpdiensten automatisch gewaarschuwd worden. Het systeem zou het aantal dodelijke slachtoffers bij auto-ongevallen met tien procent moeten verminderen.

Bij een zwaar ongeval zullen de hulpdiensten meteen op de hoogte gebracht worden van het type auto, het type brandstof, het tijdstip van het ongeluk, de exacte locatie en het aantal passagiers. Zo kan meteen worden bepaald wat voor soort hulpactie op gang moet komen. Voor eCall zullen consumenten niet moeten bijbetalen, het is een gratis publieksdienst. Na drie jaar zal de Europese Commissie onderzoeken of het opportuun is om het systeem ook in vrachtwagens, bussen en andere voertuigen te integreren.

Netflix-abonnement reist voortaan mee

Vanaf 1 april zullen abonnees van bijvoorbeeld Netflix en Spotify hun favoriete televisieseries of muziekalbums niet meer hoeven te missen wanneer ze op reis zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dat is het gevolg van nieuwe Europese regels over de portabiliteit van online content.

Wie in eigen land online muziek of films koopt of een digitaal televisieabonnement neemt, verwacht ook op reis daarvan te kunnen genieten. Dat viel in de praktijk soms tegen omdat die rechten vaak verschillen van land tot land. Die ergernis zou dra van de baan moeten zijn. De regels gelden in eerste instantie voor betaaldiensten. Aanbieders van gratis inhoud kunnen deelnemen, maar zijn niet verplicht.

Een abonnee van Netflix bijvoorbeeld zal overal beschikken over de catalogus van zijn thuisland. De aanbieder kan zelf beslissen om het aanbod al dan niet uit te breiden tot dat van de tijdelijke verblijfplaats. De VRT, die met VRT NU een gratis mediaplatform aanbiedt, stapt mee in het verhaal. Wie een abonnement heeft, kan nu al buiten België naar de verschillende VRT-kanalen kijken. De regels zijn bedoeld voor reizen, zakentrips, grensarbeiders en verblijven van enkele maanden in het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van Erasmus-uitwisseling.

Video player inladen ...

Berekening van uitkering verandert voor langdurig zieken die deeltijds werken

Voor langdurig zieken die via deeltijdse werkhervatting opnieuw aan de slag gaan, wordt vanaf 1 april de uitkering van het ziekenfonds anders berekend.  De nieuwe berekening is niet meer gebaseerd op het loon, maar op het aantal uren dat gepresteerd wordt. Daarnaast wordt ook een vrijstelling ingesteld voor lichte werkhervattingen wanneer de werkhervatting onder 20 procent blijft van het nieuwe werkvolume. Met andere woorden: wie het werk gedurende een dag per week herneemt, behoudt zijn volledige uitkering. Wie meerdere dagen aan de slag gaat, verliest wel een deel.

Volgens minister Maggie De Block (Open VLD) is het nieuwe systeem voordeliger voor de lichte werkhervattingen. Op die manier wordt de financiële prikkel om weer aan de slag te gaan versterkt. Maar dat wordt tegengesproken door Kamerlid Meryame Kitir (SP.A). Zij had vorige week nog aangeklaagd dat de nieuwe regeling negatief zou uitvallen voor mensen die veel werken en een laag loon hebben.  

Verplichte sterilisatie van kittens

Vanaf 1 april moeten nieuwgeboren katjes in Vlaanderen verplicht gesteriliseerd worden voor ze 5 maanden oud zijn. Katten die geboren zijn na 2014 moeten voor 2020 gesteriliseerd worden. Met deze maatregel wil Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) greep krijgen op de kattenpopulatie, want op dit moment zijn er volgens hem te veel katten in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn er naar schatting meer dan 1 miljoen katten en meer dan een vierde van alle huishoudens heeft minstens 1 kat. Wie toch wil kweken met katten, moet een erkenning als hobbykweker aanvragen. Meer hierover leest u in dit artikel.

Nieuwe wet moet schijnerkenning van kinderen tegengaan

De schijnerkenning van kinderen, louter om aan verblijfspapieren te geraken, wordt aan banden gelegd. Een nieuwe regeling laat onder meer toe dat schijnerkenning nietig worden verklaard. Hoewel verschillende organisaties een klacht hebben ingediend bij het Grondwettelijk Hof, treedt de wet op 1 april in werking.

 De nieuwe regeling bevat zowel een preventief als een repressief luik. De preventieve maatregelen hebben de bedoeling mensen bewust te maken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo zou de ambtenaar van burgerlijke stand in geval van twijfel een erkenning kunnen uitstellen of weigeren. Bovendien zullen mensen niet langer in eender welke gemeente of bij eender welke notaris een kind kunnen erkennen. Daarnaast wordt er ook repressief opgetreden. Zo wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig verklaard worden, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd ontdekt wordt.

Bovendien wordt een schijnerkenning en de poging tot strafbaar gesteld in de Vreemdelingenwet. De wet wordt wel nog aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Elf organisaties hebben vorige week een klacht ingediend omdat ze vinden dat de wet indruist tegen de Belgische grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De maatregelen in de nieuwe wet zijn geheel buiten verhouding en onnodig, klinkt het nog. De klacht wordt onder meer gesteund door Unicef België en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.  

Kinderopvang krijgt score voor pedagogische kwaliteiten

De kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen krijgen vanaf 1 april scores voor hun pedagogische aanpak. Voortaan geldt namelijk een "pedagogische norm" en de Zorginspectie zal instaan voor de naleving van die norm. Opvanginitiatieven die hardnekkig onvoldoende scoren, riskeren een aanmaning.

De voorbije jaren is door de sector, ouders en experten hard gewerkt aan het MeMoQ-project. MeMoQ staat voor "Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang" en bestaat uit instrumenten die het moeten toelaten de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Vlaanderen in kaart te brengen, te verbeteren en op te volgen.

Zo is er bijvoorbeeld een pedagogisch raamwerk uitgewerkt met een visie over wat kwaliteitsvolle kinderopvang moet zijn. Er is ook een wetenschappelijk meetinstrument uitgewerkt dat toelaat de pedagogische kwaliteiten van initiatieven na te meten. Verder is er voor de kinderopvanginitiatieven een zelfevaluatie-instrument uitgewerkt waarmee ze zelf de pedagogische kwaliteiten kunnen verbeteren. En als sluitstuk zijn er de controles door de Zorginspectie.