Jonas Hamers / ImageGlobe

Vier op vijf Belgen wil dat regering inkomensongelijkheid aanpakt

Eenentachtig procent van de Belgen vindt dat de inkomensverschillen in ons land te groot zijn. Dat blijkt uit een opiniepeiling die de Europese Commissie heeft gepubliceerd. Ook elders in Europa vindt de overgrote meerderheid van de bevolking dat de kloof in inkomens te groot is.

Met 81 procent blijven de Belgen 3 procent onder het Europese gemiddelde van 84 procent. Opvallend is de opinie in Duitsland, waar 92 procent van de respondenten vindt dat de inkomensverschillen te groot zijn. Enkel in Portugal voelen nog meer mensen dat zo aan. Buurland Nederland bevindt zich aan de andere kant van de rangschikking. Daar vindt slechts 59 procent van de mensen dat de kloof te groot is.

Meer dan vier op vijf Europeanen (en 79 procent van de Belgen) vindt ook dat hun regering maatregelen moet nemen om die inkomensverschillen aan te pakken. Die mening wordt vooral gedeeld wordt door oudere mensen, laaggeschoolden, mensen die soms moeilijkheden ondervinden om de facturen te betalen en mensen die in arme buurten wonen.

Billijkheid

De bevraging over inkomensverschillen maakt deel uit van een bredere peiling naar "billijkheid". Over het algemeen blijkt een meerderheid van de Europeanen de meeste gebeurtenissen in hun leven als billijk te ervaren en menen ze dat ze gelijke kansen hebben om vooruit te komen. De opinies verschillen wel sterk van land tot land. Zo vindt meer dan 80 procent van de Denen dat ze gelijke kansen hebben, terwijl slechts 18 procent van de Grieken datzelfde gevoel ervaren. In België gaat het om 68 procent.

Tegelijkertijd zijn de Europeanen minder zeker dat de rechtspraak en politieke besluiten op gelijke en coherente wijze toegepast worden ongeacht sociale status en rijkdom. Zo gelooft enkel in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Luxemburg een meerderheid van de respondenten dat politieke beslissingen in hun land steeds consistent worden toegepast op alle burgers. In België is slechts 30 procent die mening toegedaan, in landen als Cyprus en Griekenland (10 procent) moet je al helemaal niet met die stelling komen aanzetten.

In Griekenland vind je ook maar één burger op tien die beaamt dat immigratie naar zijn land een goede zaak is. In Zweden is dan weer 69 procent van de bevolking die mening toegedaan. Het Europese gemiddelde bedraagt 39 procent. 33 procent vindt niet dat immigratie een goede zaak is en liefst 26 procent kan zich in geen van beide meningen vinden. Ook in België blijven vele mensen (28 procent) onbeslist. 38 procent van de Belgen vindt immigratie een goede zaak, 34 procent procent is het daar niet mee eens.

Meest gelezen