© Jaap Arriens

Vlaamse auteurs protesteren tegen Vlaams belastinggeld voor wapenindustrie

Hoewel het al lang verboden is, overwegen de N-VA ministers Geert Bougeois en Philippe Muyters om subsidies voor innovatie te geven aan de wapenindsutrie.  Auteur Elvis Peeters verzamelt reacties van collega auteurs: "Het is een vreemde wereld waar belastinggeld naar de verfijning van destructie moet gaan."

opinie
Copyright 2006
Elvis Peeters
Elvis Peeters is auteur en vrijwilliger bij Vredesactie.

In de jaren ’90 van vorige eeuw nam de Vlaamse regering de moedige ethische beslissing om geen Vlaamse overheidssteun te geven aan militair onderzoek, de zogenaamde IWT-richtlijn.

Uiteraard is die richtlijn een doorn in het oog van de wapenindustrie. Vandaag, een eeuw na het einde van de Eerste Wereldoorlog, wil een Vlaams-nationalistisch minister publieke investeringen in de wapenindustrie terug bon ton maken. Onder druk van de sectorfederatie van de defensie-industrie herbekijkt hij de richtlijn.

Samen met Vredesactie schreef ik een maand geleden een opiniestuk met de titel 'Gaat minister Muyters plat voor de wapenlobby? Ondertussen vroeg Muyters een advies aan VARIO, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen. De defensie-industrie is goed vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van VARIO, en hun reactie was dan ook voorspelbaar: “Schaf de IWT-richtlijn die overheidssteun voor wapenprojecten uitsluit, af en maak Vlaamse subsidies voor militair onderzoek mogelijk.“

Gelukkig wordt minister Muyters niet alleen van antwoord gediend door wapenlobbyisten en sabelslepers.

Gelukkig wordt Muyters niet alleen van antwoord gediend door wapenlobbyisten en sabelslepers. Vlaamse vredesorganisaties, NGO's en vakbonden vroegen minister Muyters om de richtlijn te behouden en dit standpunt kreeg steun van collega-auteurs en politici die minister Muyters een brief stuurden.

Hartverwarmende brieven voor wie vindt dat de overheid de wapenindustrie niet goedschiks ter wille dient te zijn. Tevens een mooie staalkaart van hoe zo’n standpunt met humor, gevoel en ernst kan worden verwoord. Fragmenten die ik u niet wil onthouden. Een kleine selectie.

Aan minister president Geert Bourgeois en aan minister Muyters.

Geachte excellenties,

“Een naar vrede strevend Vlaanderen is mij liever dan een land dat mee teert op oorlogseconomie. Ik ben ervan overtuigd dat veel van onze landgenoten die mening delen. Ik hoop dat hun stem zwaarder weegt dan die van een gefortuneerde wapenlobby. “

Erik Vlaminck, auteur, Voorzitter van PEN-Vlaanderen, Lid van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde.

“Als geëngageerd schrijver ben ik, net als collega Peeters, af en toe betrokken bij publieke vredesinitiatieven. Er wordt ons dan gevraagd ons literair talent in te zetten voor een vredesklok hier, een vredesbeeld of vredesroute daar. Toen in 2014, in het kader van de herdenking van de Groote Oorlog, als attractie de noodbrug over de Schelde werd gelegd werd mij, als toenmalig Dichter des Vaderlands, gevraagd voor de plechtigheid in het Stadhuis van Antwerpen, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en tal van personaliteiten, waaronder uw partijgenoot de heer Bourgeois, een vredesgedicht te creëren dat op tienduizend exemplaren werd verspreid."

"Wij doen dergelijke zaken niet pro forma, maar uit overtuiging. Dergelijke initiatieven worden evenwel een pro forma bedoening als intussen de overheid de belangen van het militair onderzoek hoger gaat achten dan een ethische vanzelfsprekendheid. “

Charles Ducal, gewezen dichter des Vaderland

“Volgens de Vlaamse bedrijven die in de wapenproductie actief zijn, is in een vooruitstrevende kennisregio innovatieondersteuning door de overheid noodzakelijk, ook in de militaire sfeer. Het komt er voor de bedrijfswereld op aan de risico's die aan innovatie verbonden zijn, in te dekken."

"Moet de belastingbetaler die reeds de eindfactuur van de vaak ondoorzichtige aanbestedingen in de defensie- en veiligheidssector betaalt, ook nog eens opdraaien voor de innovatierisico's in deze sector? Ik meen van niet. “

Anne provoost, auteur

Moet de belastingbetaler ook nog eens opdraaien voor de innovatierisico's in deze wapensector?

“De bedrijven actief in de wapenindustrie willen dat Vlaanderen mee stapt in een oorlogseconomie die geen antwoord biedt op de veiligheidsuitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. De ongebreidelde wapenexport naar bijvoorbeeld het Midden-Oosten leidt tot rampzalige gevolgen. Veiligheid? Vraag dat aan de Jemeni die een ‘hoogtechnologische’ bom op zijn hoofd krijgt. De militaire technologieën die nu worden ontwikkeld, zullen binnenkort wereldwijd verhandeld worden en de oorlogsvoering van de toekomst bepalen. “

Marc De Bel, auteur

“Internationaal valt het wegvallen van de richtlijn niet te verdedigen, historisch valt het niet te verdedigen, menselijk en moreel valt het niet te verdedigen. Maar ook economisch niet. Er is genoeg onderzoek dat deze standpunten onderlijnt. Maar ook menselijke ervaring, denken, inzicht kunnen maar tot één conclusie leiden. "

"Bijdragen aan de ontwikkeling van hedendaagse militaire technologieën, als burger of als politici, betekent dat je zonder scrupules moord plant, en dat met voorbedachte rade. Niet in mijn naam, alsjeblief, niet in mijn naam. “

Ann Meskens, auteur, filosofe

"Ik neem de vrijheid u beiden erop te wijzen dat de Volksunie steeds een pacifistische partij is geweest, die zich met alle middelen tegen de wapenindustrie heeft gekant. … Ik moge u er eveneens op wijzen dat de VU ooit een Belgische Regering heeft doen vallen, omwille van de geplande steun aan de Waalse wapenindustrie."

"Ik weiger bijgevolg te aanvaarden dat de N-VA die zich evenals de Volksunie een Vlaams-nationalistische partij noemt, bereid zou zijn de IWT-richtlijn - tot uitsluiting van ondersteuning van projecten en mandaten die leiden tot toepassingen in wapens en wapensystemen – te herzien of, erger nog, te schrappen."

"Mag ik u beiden bijgevolg met aandrang vragen op de weg van het pacifisme voort te gaan en te weigeren om het geld van de Vlaamse burger te besteden aan wapens en wapensystemen."

Dr. Vic Anciaux

"Een overheid dient keuzes te maken. Ze kan een euro slechts éénmaal uitgeven. Ofwel doet ze dat aan onderzoek dat mogelijk onze levenskwaliteit verhoogt, zoals naar kanker of duurzame klimaatoplossingen, ofwel investeert ze ook in onderzoek naar wapentuig dat de kwaliteit van het doden verhoogt."

"Dat is, of ze wil of niet, een ethische opdracht. Die laat je niet aan lobbygroepen over. Daarom wil ik u vragen om de ethische criteria uit de IWT-richtlijn te behouden en geen Vlaams belastinggeld te besteden aan wapenonderzoek."

Jean Paul Van Bendegem, auteur, wiskundige, filosoof

Wie per se nieuwe wapensystemen wil ontwikkelen, moet daar niet de argeloze belastingbetaler bij betrekken.

“Al van d’ allereerste dagen, dat de mensheid heeft bestaan

Was er krijgsgewoel en zijn er veel op ‘t oorlogspad gegaan

Vroeger trokken ze ten strijde met een sabel of een zwaard

Maar naar d’ hedendaagse normen zijn die dinges niks meer waard

‘t Zijn nu drones en torpedo’s en of zelfs een neutronenbom

En voor chemische producten draaien z’ hun hand ook niet meer om

Daarom zeggen w’ u den blok erop op d’ oorlogsindustrie

En de strijdbijl is begraven, ‘t is gedaan met jaloezie”

Jan De Smet, muzikant

De druk van de wapenlobby blijkt groot. Hopelijk knoopt de minister ook deze stemmen in zijn hart en kunnen ze hem staven om te besluiten de richtlijn te behouden. Wie per se nieuwe wapensystemen wil ontwikkelen, moet daar niet de argeloze belastingbetaler bij betrekken.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen