Wat als ik mijn aangifte vergeet? En ben ik beter getrouwd of samenwonend? Zes prangende vragen over belastingen

Moet ik nu trouwen of samenwonen om een fiscaal voordeel te hebben? Hoeveel mag een jobstudent verdienen zonder zijn ouders fiscaal in de problemen te brengen? En wat als ik mijn belastingaangifte vergeet? We hebben voor u 6 prangende vragen over de belastingen opgelijst.

Om 13.30 uur beantwoorden Michaël Van Droogenbroeck en FOD Financiën-woordvoerder Francis Adyns via Facebook én onze website - vrtnws.be - al uw belastingvragen.

1. Getrouwd, alleenstaand, samenwonend: maakt het nu eigenlijk een verschil?

Ja, uw gezinssituatie kan heel wat impact hebben op hoeveel belastingen u moet betalen.

Allereerst: het verschil tussen gehuwden of wettelijk samenwonenden is belastinggewijs helemaal verdwenen. Ook tussen alleenstaanden en feitelijk samenwonenden is er zelden een verschil: feitelijk samenwonenden zijn fiscaal gezien eigenlijk alleenstaanden die in hetzelfde huis wonen.

De kleinste fiscale verschillen zijn er bij tweeverdieners met een vergelijkbaar loon, of ze nu getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend zijn. Is er een groot verschil tussen hun lonen dan kan bij de gehuwden en wettelijk samenwonenden het voordeel van het 'huwelijksquotiënt' sterk meespelen. 

Met het huwelijksquotiënt - dat afhankelijk is van een aantal voorwaarden - kan de ene partner een deel van zijn inkomen (fiscaal) toekennen aan het inkomen van de minst verdienende partner. Dat deel wordt dan aan een lager tarief belast en dat kan heel wat voordelen opleveren. "In sommige gevallen lopen de verschillen op tot 4.000 à 5.000 euro per jaar", legt fiscalist Jef Wellens uit.

Feitelijk samenwonenden zijn fiscaal dan bijvoorbeeld weer beter af dan gehuwden als één van de twee een vervangingsinkomen heeft en het andere een gewoon beroepsinkomen, aldus nog Wellens. 

Ook alleenstaanden met kinderen krijgen vanaf dit jaar een extra fiscaal ruggensteuntje. De belastingvrije som wordt verhoogd voor elk kind dat u ten laste heeft. Daarbovenop is er nog een extra toeslag, die voor dit jaar 1.550 euro bedraagt. 

2. Mijn dochter (ten laste) heeft een studentenjob. Hoeveel mag zij maximaal werken en hoeveel mag zij bijverdienen zonder dat wij onze fiscale voordelen verliezen?

Ze mag maximaal 475 uur per jaar werken aan verminderde sociale bijdragen. Gaat ze daarover, dan stijgt die som voor haar en haar werkgever.

Ze mag bovendien niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (behalve in de zomer). Gaat ze daarover, dan valt de kinderbijslag voor dat kwartaal weg. 

Om ervoor te zorgen dat ze fiscaal ten laste blijft van haar ouders, mag ze bruto niet meer verdiend hebben dan 6.660 euro (als haar ouders samen worden belast), 8.435 euro (als haar ouders apart worden belast) of 9.985 euro (als haar ouders apart worden belast en zijzelf een handicap heeft). Is ze daarover gegaan, dan is zij niet meer fiscaal ten laste en betaalt u meer belastingen.

Als ze bruto meer heeft verdiend dan 10.345,84 euro, moet zij zelf ook belastingen betalen.

Voor 2018 (aangifte in 2019) zijn die maximumbedragen wel wat gestegen. Voor de liefhebbers heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid daarom dit handige overzichtsdocumentje gemaakt.

Archiefbeeld ter illustratie.
Nicolas Maeterlinck

3. Waar vind ik een overzicht van alle belastingverminderingen voor bouwen en verbouwen?

De FOD Financiën heeft die hier opgelijst.

Maar juich niet te vroeg, want intussen zijn er heel wat van zulke belastingvoordelen geschrapt in Vlaanderen. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunt u voor werken die uitgevoerd werden in 2017 nog wel profiteren van een overgangsmaatregel.

4. Ik heb een fout gemaakt en de aangifte al ingediend: kan ik mijn belastingaangifte nog aanpassen?

Ja, dat kan één keer. Wie zijn aangifte heeft ingediend via Tax-on-web kan die aanpassen tot 12 juli 2018. Wie een fout heeft ontdekt in zijn papieren aangifte, moet zo snel mogelijk contact opnemen met zijn belastingkantoor om de vergissing recht te zetten.

Bij heel veel zogenaamde 'materiële' vergissingen - fouten uit verstrooidheid: u heeft iets dubbel geteld, u heeft een fout bedrag overgeschreven, … - kan de belastingadministratie op uw verzoek de situatie gewoon rechtzetten. Daarvoor moet u geen officieel bezwaar indienen. 

Merkt u de fout pas later, bijvoorbeeld wanneer het aanslagbiljet binnenvalt, dan kunt u binnen de zes maanden een bezwaarschift indienen. Hoe u dat moet doen, leest u hier.

De gevolgen van een grote fout in uw aangifte? Het oordeel ligt daarvoor bij de administratie. Vaak is het een schemerzone: is het bewust of onbewust?

Francis Adyns, woordvoerder FOD Financiën

De gevolgen die aan zo'n fout verbonden worden, verschillen van geval tot geval, legt Francis Adyns van de FOD Financiën uit. "Het oordeel ligt daarvoor bij de administratie. Vaak is het een schemerzone: is het bewust of onbewust?"

Maar de kans bestaat dus wel degelijk dat u een boete krijgt, die kan oplopen van 50 euro tot 1.250 euro voor de zwaarste gevallen. Als ook blijkt dat er bedrog meespeelt, krijgt u een belastingverhoging voorgeschoteld van 10 tot 200 procent (voor de zware recidivisten) op de ontdoken belasting.

BELGA/VERGULT

Wat mensen heel vaak vergeten aan te geven, zo zegt Adyns nog, zijn de onroerende inkomsten van een vakantiewoning in het buitenland. De administratie komt daar doorgaans snel achter. "Wij hebben sinds een paar jaar een heel intensieve uitwisseling met verschillende EU-landen over de buitenlandse eigendommen van Belgen."

5. Hoe lang moet ik mijn bewijsstukken bijhouden?

Gooi uw bewijsstukken niet onmiddellijk weg, ook niet als u uw betaling als heeft gedaan of u terugbetaling al heeft ontvangen. Uw belastingaangifte kan namelijk in principe nog 3 jaar - te tellen vanaf 1 januari - gecontroleerd worden (dus voor dit jaar: tot 31 december 2020). Bij aanwijzingen van fraude wordt die termijn zelfs opgetrokken naar 7 jaar (dus voor dit jaar: tot 31 december 2024).

U kunt ook zelf die termijn verlengen, bijvoorbeeld door een bezwaarschrift in te dienen, met maximaal 6 maanden.

Met andere woorden: bewaar alle documenten die nodig zijn om uw belastingen te berekenen best tot 7 jaar na de aangifte. Dan gaat het dus om loon- of pensioenfiches, facturen en andere boekhoudingsdocumenten, attesten van uw lening, bankuittreksels voor alimentatiegeld en dergelijke meer.

6. Wat als ik te laat ben met mijn belastingaangifte?

Als u uw aangifte zelf indient via Tax-on-web, moet die binnen zijn op 12 juli 2018. Doet u het nog op papier dan moet u de aangifte al op 29 juni afgeven. Als uw boekhouder of fiscalist instaat voor uw belastingaangifte, heeft die daarvoor nog tijd tot 25 oktober

Voor de goede verstaander: wie die deadline van 12 juli mist, kan best alsnog uitwijken naar een boekhouder. 

Het zou onverstandig zijn om helemaal geen aangifte in te dienen. Dan wordt u in principe beschouwd als een belastingontduiker

Waarom? Wel, een aangifte die na de deadline binnenkomt, is in principe ongeldig. Bij een eerste inbreuk krijgt u een boete van 50 euro. Bovendien krijgt u dan ook een 'aanslag van ambtswege'. Dat betekent dat de fiscus zelf een berekening maakt van uw belastingen op basis van de gegevens die hij zelf heeft. Fiscaal interessant(er) is dat geenszins.

Het zou ook onverstandig zijn om helemaal geen aangifte in te dienen. Dan wordt u in principe beschouwd als een belastingontduiker. Uw bankgeheim kan dan zelfs worden opgeheven. Wie dat bovendien herhaaldelijk doet, riskeert boetes tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 200 procent. 

Meest gelezen