ImageGlobe

Tabaksrook nu ook op lijst met gezondheidsrisico's in huis

Tabaksrook is toegevoegd aan het lijstje van stoffen met mogelijke gezondheidsrisico's in huis. Dat lijstje uit 2004 is nu geactualiseerd op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek en nieuwe evoluties. De Vlaamse Regering heeft haar definitieve goedkeurig gegeven aan die grondige update van het binnenmilieubesluit. Nieuw is ook dat de overheid nu maatregelen kan nemen om de bewoners te beschermen, zonder dat het huis onbewoonbaar wordt verklaard.

"Door tabaksrook op te nemen in dit besluit, bestempelen we het nu ook officieel als een vervuiler binnenshuis en willen we er extra rond sensibiliseren. Er is voor tabaksrook in feite geen ondergrens, elk beetje is schadelijk", zegt Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gemiddeld brengen we 85 procent van onze tijd binnenshuis door en de kwaliteit van de lucht in huis, kan dan ook een effect hebben op je gezondheid. De luchtkwaliteit binnenshuis hangt af van verschillende stoffen en factoren. De Vlaamse regering heeft daarover in 2004 een besluit opgesteld met richt- en interventiewaarden.

Maar intussen is het 2018 en zijn er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken, nieuwe bouwmaterialen en nieuwe isolatie- en ventilatietechnieken in de bouw. Daarom heeft de Vlaamse regering het besluit bijgestuurd op voorstel van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V).

In dat gewijzigde besluit wordt een hele reeks stoffen en factoren bestempeld als een mogelijk gezondheidsrisico. Het gaat dan van chemische stoffen als koolstofmonoxide, ozon en asbest tot fysische factoren als temperatuur, vochtigheid en elektromagnetische straling en biologische factoren als schimmel, mijten en ongedierte.

Voor het eerst staat ook tabaksrook in het lijstje. "We weten natuurlijk al langer dat tabaksrook schadelijk is voor de gezondheid, ook als je niet zelf rookt. De rook brengt kankerverwekkende stoffen in de lucht, waarvan polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK's wellicht de bekendste zijn", legt Bart Bautmans van het Agentschap Zorg en Gezondheid uit.

Richt- en interventiewaarden

Voor deze vervuilende factoren geeft het besluit richtwaarden aan die weergeven vanaf welke hoeveelheid er gezondheidsrisico’s kunnen optreden. Daarbij richt het zich op risico’s als de gevolgen van blootstelling op lange termijn (chronisch), en geeft het een "‘alert" voor blootstelling op korte termijn (acuut). Die richtwaarden zijn in eerste instantie sensibiliserend bedoeld.

Vooral voor de chemische factoren zijn er ook interventiewaarden opgenomen. Als deze overschreden worden, kan de Vlaamse administratie maatregelen opleggen. Nieuw in het besluit is dat er nu ook beter rekening gehouden wordt met de ernst van het gezondheidseffect bij langdurige blootstelling, en dat er maatregelen kunnen getroffen worden om onbewoonbaarheid te vermijden. Zo kan een ventilatie-advies al snel de duur van blootstelling aan hogere waarden beperken zodat het risico aanvaardbaar wordt.

Het besluit voorziet de mogelijkheid om onderzoeken in te stellen in particuliere woningen en publiek toegankelijke gebouwen. Indien een arts bijvoorbeeld vermoedt dat de woning van zijn patiënt aanleiding geeft tot gezondheidsklachten, kan deze een beroep doen op een medisch milieukundige van de Logo’s om meer informatie in te winnen of een gemotiveerd woningonderzoek aan te vragen.

Als in een woning of publiek gebouw de interventiewaarden overschreden zijn, dan kunnen er saneringsmaatregelen worden genomen. Voorheen moest bij een ernstige overschrijding van de interventiewaarden de gemeente geadviseerd worden om een woning onbewoonbaar te verklaren. Door het nieuwe besluit kunnen bewoners toch beschermd worden zonder dat ze hun woning verliezen. Het gaat dan bijvoorbeeld over maatregelen om de vervuiling te verminderen of weg te nemen, gedurende een bepaalde periode intensief te ventileren, of het blootstellingniveau te beperken in de tijd.

Meest gelezen