Servisch gezin teruggevonden: ze moeten opnieuw naar gesloten centrum Steenokkerzeel

Het Servische gezin dat vertrokken was uit een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas, is teruggevonden door de lokale politie van Kruibeke. Dat zegt de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze worden nu opnieuw opgesloten in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel.

Het verhaal rond het Servische gezin begint stilaan heel uitgebreid te worden. Samengevat komt het hierop neer: de Servische moeder verbleef met haar vier kinderen in een speciale woonunit in het gesloten centrum 127bis, met het oog op hun uitwijzing. Tijdens hun opsluiting had de vrouw verschillende juridische procedures opgestart, onder meer een asielaanvraag voor haar dochter van zes. Daardoor kon het gezin niet gerepatrieerd worden binnen de wettelijke termijn van 28 dagen. Het gevolg? Ze werden overgebracht naar een open gezinswoning, met de bedoeling om van daaruit begeleid terug te keren naar Servië. Maar het gezin was weggelopen uit de woning. 

Advocaten hekelen "schandalige klopjacht"

Nu zijn ze door de lokale politie van Kruibeke teruggevonden. "Ze worden opnieuw teruggestuurd naar het gesloten centrum," zegt Geert De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat betekent dat er opnieuw een termijn begint te lopen van 14 dagen waarbinnen het gezin gerepatrieerd dient te worden naar Servië. Die termijn kan nog eens verlengd worden met een periode van 14 dagen."

De advocaten van het Servisch gezin vragen dat de moeder en haar vier kinderen worden vrijgelaten om zo hun asielaanvraag in alle sereniteit te kunnen voortzetten. Ze hekelen de "schandalige klopjacht" die heeft geleid tot de nieuwe arrestatie van de kinderen en betreuren de "hardvochtige jacht" ten aanzien van het gezin.

De kinderen hebben geen enkele band met Servië

Progress Lawyers Network

De advocaten van Progress Lawyers Network stellen dat het gezin legaal op het grondgebied verblijft en dat hun asielaanvraag gestoeld is op serieuze gronden, gezien de zware discriminatie van de Romabevolking in Servië. "De kinderen die geen enkele band hebben met Servië, zullen geen toegang hebben tot onderwijs, onderdak of medische zorgen. De rapporten zijn duidelijk: de kinderen zullen veroordeeld zijn tot bedelen of prostitutie".

Nog volgens de advocaten is de arrestatie van de kinderen volstrekt nutteloos, vermits ze niet kunnen worden uitgezet tijdens de asielprocedure. Ze vrezen dat de nieuwe aanhouding de situatie van de kinderen aanzienlijk zal verslechteren. "De kinderarts en kinderpsychiater, die hen bezochten in het detentiecentrum, beschrijven de traumatische ervaring van deze kinderen en vrezen voor gedragsstoornissen. Zij stellen met klem een noodopvolging voor".

Francken: "Staak de procedureslag"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vraagt de advocaten om de procedureslag te staken. "Dit heeft geen zin en geeft enkel meer stress aan de kinderen", schrijft hij op Twitter.

Meest gelezen