Recordmigratie in Nederland

De stromen immigranten en emigranten zijn in ruim 150 jaar niet zo groot geweest in Nederland. Vorig jaar vestigden zich 235.000 immigranten bij onze noorderburen en vertrokken 154.000 mensen naar het buitenland. Sinds 1865 worden migratiestatistieken bijgehouden. Het migratiesaldo van 81.000, het verschil tussen het aantal mensen dat zich in Nederland vestigt en het aantal dat het land verlaat, is eveneens een record, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De instroom van immigranten bestond vorig jaar voor bijna de helft uit personen uit andere EU-lidstaten. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 met tien Centraal- en Oost-Europese landen is de immigratie vanuit de EU sterk toegenomen. In 2016 vestigden 80.000 Europeanen zich in Nederland. De meesten kwamen voor werk of studie.

Het aantal immigranten uit niet-westerse landen steeg eveneens fors. Het ging in hoofdzaak om asielzoekers, maar ook de arbeids-, studie- en gezinsmigratie uit niet-westerse landen nam toe. Niet alle asielzoekers worden immigranten, zegt het CBS. Van immigratie is pas sprake als een asielzoeker in een gemeente staat ingeschreven en dat mag als er een verblijfsvergunning is verstrekt. Op basis van dat gegeven komt het CBS tot 7.000 asielmigranten in 2011 tot 37.000 in 2016.

Arbeids- en studiemigranten komen vaak voor een kort verblijf. Van deze groep is ongeveer 35 procent binnen twee jaar opnieuw vertrokken. Bij asiel- en gezinsmigranten is dat aandeel lager. Van de asielmigranten was na tien jaar 35 procent weer vertrokken, vaak naar een ander land dan hun herkomstland. Van de gezinsmigranten was na tien jaar 40 procent vertrokken.

Meest gelezen