U woont in een rijk land? Geen garantie op goed onderwijs voor alle kinderen. "Maar België is geen slechte leerling"

Wonen in een rijk land betekent niet automatisch dat elk kind in dat land op goed onderwijs kan rekenen. Dat staat in een rapport van Unicef over de onderwijs(on)gelijkheid. "Maar België is geen slechte leerling in de klas. We scoren goed voor kleuteronderwijs en lager onderwijs, maar op het vlak van secundair onderwijs kan het beter", zegt Philippe Henon van Unicef België.

Unicef heeft een ranglijst van 41 lidstaten van de Europese Unie en de OESO gemaakt over de onderwijs(on)gelijkheid gemaakt. De conclusie: Wonen in een rijk land betekent niet automatisch dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs. In het onderzoek heeft men zich vooral gefocust op de leesvaardigheid van kinderen. 

"Het is een combinatie van factoren die bijdragen of kinderen al dan niet succesvol zijn", zegt Philippe Henon van Unicef België. "Men gaat er vanuit dat kinderen van ouders die een goedbetaalde baan hebben beter presteren op school dan kinderen van ouders waar dat niet het geval is. Maar er zijn ook andere factoren, denk aan de betrokkenheid van de ouders en het verschil in scholen. Het is die cocktail van verschillende elementen die maakt dat een kind zich goed voelt op school en goed presteert."

Het is die cocktail van verschillende elementen die maakt dat een kind zich goed voelt op school en goed presteert

Philippe Henon - Unicef België

En België? "Geen slechte leerling"

"België is geen slechte leerling van de klas", zegt Henon. "We scoren heel goed op het vlak van kleuteronderwijs. Daar staan we zelfs in de top 3. Dat heeft vooral te maken met de vele faciliteiten en het feit dat kinderen vanaf twee jaar systematisch naar school gestuurd worden." En ook voor de lagere school doet ons land het verre van slecht. 

"Maar waar we het wel slechter doen, is het secundair onderwijs. Daar zien we grotere verschillen tussen kinderen. Een verklaring kan misschien gezocht worden in de opdeling in studierichtingen en het feit dat de socio-economische achtergrond van kinderen meer doorweegt."

En nu?

Met het rapport wil Unicef vooral benadrukken dat het geen óf-óf-verhaal is. "Het moet niet altijd een keuze zijn tussen óf goed presteren óf een goed welbevinden. Het kan ook een én-én-verhaal zijn." Unicef pleit er dan ook voor om te blijven investeren in het kleuteronderwijs, om de socio-economische ongelijkheid aan te pakken en om meer onderzoek te doen zodat de kennislacunes gevuld kunnen worden en er gericht beleid gevoerd kan worden.

Het moet niet altijd een keuze zijn tussen óf goed presteren óf een goed welbevinden. Het kan ook een én-én-verhaal zijn

Philippe Henon - Unicef België

Meest gelezen