Haspengouwse landbouwers geven akkervogels te eten om ze de winter door te helpen

159 landbouwers in Haspengouw hebben een deel van hun gronden ingericht om akkervogels de winter door te helpen. Ze hebben 326 percelen of 189 hectare ingezaaid met gewassen die zaad opleveren. De gewassen zullen tot in het voorjaar blijven staan.


In Haspengouw overwinteren veel akkervogels. Maar die hebben het moeilijk omdat ze op de akkers nog weinig voedsel vinden. Die 189 ha vogelvoedselgewassen moeten daarbij helpen. Ook hebben de landbouwers 120 ha gemengde grasstroken aangelegd. Die bevatten veel kruiden en trekken insecten aan, die dan weer het zomervoedsel vormen voor de vogels. Het gras kan ook dienen als nest- en schuilplaats.

Vergoeding

Voor die inspanningen hebben de landbouwers een beheersovereenkomst voor 5 jaar afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij. Ze krijgen een jaarlijkse vergoeding voor het extra werk en het inkomensverlies.

Roofvogels

In Haspengouw zijn het vooral soorten als geelgors, rietgors, torenvalk, buizerd, kneu, fazant, blauwe reiger en groenling die profiteren van deze vogelvoedselpercelen. Daarnaast worden ook meer kritische soorten als de grauwe gors, blauwe kiekendief en veldleeuwerik geregeld gespot op deze percelen. En roofvogels zijn vooral op zoek naar muizen die daar aanwezig zijn.

Meest gelezen