Financiële instellingen moeten voortaan hun duurzaamheidsrisico in kaart brengen

De Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een akkoord over duurzame investeringen bereikt. Ze vinden dat investeerders de effecten van hun investeringen op mens en natuur moeten laten zien. Transparantie vormt hierbij het sleutelwoord. Nu is het nog wachten op een akkoord van de Europese Raad. 

De klimaatconferentie van Parijs en het ondertekenen van de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties liggen al een tijd achter ons. Om hier verder op in te zetten wil Europa nieuwe initiatieven nemen. Het akkoord dat vannacht in de trialoog bereikt werd, focust voornamelijk op de bedrijven. 

De omslag maken naar een duurzame economie is onmogelijk als financiële instellingen geld blijven steken in projecten of bedrijven die zo’n duurzame economie onmogelijk maken
Kathleen Van Brempt (SP.A), Europees Parlementslid

Het debat kwam op gang door een voorstel van de Europese Commissie voor een groenere en schonere economie. Haar actieplan rond duurzame financiering zet in op een financieel stelsel dat klimaat en duurzame ontwikkeling ondersteunt. De Commissie wil tot een duurzamer model komen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen.

Wat nu?

Er liggen wetsvoorstellen op tafel die financiële instellingen (banken, verzekeraars) moeten doen inzetten op een duurzame en rechtvaardige samenleving. Europa wil af van instellingen die enkel focussen op kortetermijndoelstellingen. De nieuwe regels verplichten financiële instellingen om transparant te zijn over investeringen in projecten die schadelijk zijn voor het milieu, het klimaat of voor de arbeidsomstandigheden van werknemers.

Investeren in zonnepanelen, groene energie en een rechtvaardige samenleving is ook de verantwoordelijkheid van de mannen en vrouwen van het grote geld
Paul Tang (PvdA), onderhandelaar namens het Europees Parlement

Hiervoor wil Europa inzetten op drie luiken. Als eerste wil het alle instellingen verplichten bekend te maken waarin ze investeren. Voortaan zullen instellingen ook moeten bewijzen dat investeringen duurzaam zijn. Een tweede luik is nog in onderhandeling en moet dienen om het eerste te versterken. Europa wil hier heldere definities over begrippen zoals ‘duurzame investeringen’ zodat deze in de toekomst niet meer misbruikt kunnen worden. Een laatste luik legt aan beursgenoteerde bedrijven een benchmark op zodat ze voortaan ook moeten voldoen aan sociale en milieucriteria.

Meest gelezen