Leerplicht gaat van 6 naar 5 jaar

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt de leeftijd vanaf wanneer de leerplicht geldt 5 jaar, nu zijn kinderen nog leerplichtig vanaf 6 jaar. Over die leeftijdsverlaging heeft de Kamer unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd.

Vanaf 1 september 2020 zal elk kind in ons land vanaf de leeftijd van 5 jaar onderwijs moeten volgen. Onderwijs is in ons land een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar de leerplichtleeftijd valt nog onder het federale niveau. Vandaar dat de federale Kamer zich over de kwestie moest uitspreken. Dat gebeurde onder meer na advies vanuit de Vlaamse regering. 

De verlaging van de leerplichtleeftijd moet de "kleuterparticipatie" verder omhoog helpen om zo de sociale ongelijkheid te helpen wegwerken. In Vlaanderen gaan bijna alle 5-jarigen nu al naar de kleuterschool, en het leeuwendeel zelfs al vanaf de instapleeftijd van 2,5 jaar. De uitzonderingen zijn veelal kinderen met een migratieachtergrond of van laaggeschoolde ouders in de grote steden.

De pleitbezorgers van een lagere leeftijd benadrukken dat een vroege participatie aan het onderwijs cruciaal is voor de latere kansen op de schoolbanken en nadien ook in het professionele leven.

Om aan de leerplicht te voldoen, moet een kind ofwel naar school gaan, ofwel thuisonderwijs krijgen. De leerplicht geldt tot 18 jaar.

Meest gelezen