Het profiel van de gemiddelde Vlaming: een beetje rechts en een beetje progressief

De gemiddelde Vlaming is streng in de leer op het vlak van migratie en integratie en is behoorlijk allergisch voor belastingen. Anderzijds zijn Vlamingen best sociaal voelend en staan ze open voor groene maatregelen voor klimaat en leefmilieu. Dat blijkt uit een internetpeiling die is gebruikt om de Stemtest van de VRT en De Standaard te kalibreren. Wat opvalt, is de keuze voor soms extreme stellingen, weg van het politieke centrum.

De deelnemers kregen in totaal 270 stellingen voorgeschoteld. Omdat internetpeilingen niet altijd representatief zijn, houden we alleen rekening met stellingen waarmee minstens 75 procent het eens of oneens is.

De stellingen kunnen we onderbrengen in vier categorieën: streng voor migratie en integratie, tegen belastingen, groene sympathieën en sociaal voelend. Netjes verdeeld tussen de rechtse/centrumrechtse en de progressieve doelgroep.

Tegen belastingen

 • Wanneer kinderen van hun ouders de gezinswoning erven, moet ze daar geen erfenisrechten meer op betalen: 89 procent is voor.
 • De erfenisrechten moeten verder dalen: 88 procent is voor.
 • De belastingen voor de aankoop van een huis moeten verder omlaag: 83 procent is voor .

Streng op het vlak van migratie en integratie

 • Alle nieuwkomers moeten verplicht deelnemen aan een inburgeringsexamen: 85 procent is voor.
 • De overheid moet strenger controleren of burgers die een leefloon krijgen een eigendom in het buitenland hebben: 82 procent is voor.
 • Nieuwkomers moeten eerst slagen voor een examen over Europese waarden voor ze de Belgische nationaliteit kunnen verwerven: 79 procent is voor.
 • Er moet meer geïnvesteerd worden in de bewaking van de Europese buitengrenzen: 77 procent is voor.
 • Scholen moeten kinderen verplichten om ook op de speelplaats Nederlands te praten: 76 procent is voor.
 • In gemeentehuizen mogen geen kerststallen meer staan: 76 procent is tegen.

Voor milieu en klimaat

 • Bedrijven moeten meer betalen voor hun CO2-uitstoot: 82 procent is voor.
 • Voor bedreigde vissoorten moet de EU strengere vangstquota opleggen: 84 procent is voor.
 • Wie zijn oude kachel vervangt door een minder vervuilende kachel moet een premie krijgen: 76 procent is voor.
 • Bij het afsluiten van handelsakkoorden met andere landen moet Europa strengere milieunormen opleggen: 75 procent is voor.

Graag sociaal

 • De factuur voor een openbaar rusthuis mag nooit hoger zijn dan het pensioen van de rusthuisbewoner: 88 procent is voor.
 • Werkgevers moeten aantonen dat ze mannen en vrouwen in eenzelfde functie eenzelfde loon betalen: 85 procent is voor.
 • De btw op elektriciteit moet verlaagd worden van 21 naar 6 procent: 85 procent is voor.
 • De sociale zekerheid moet meer geneesmiddelen terugbetalen: 83 procent is voor.
 • Europa mag alleen handelsakkoorden afsluiten met landen die de mensenrechten respecteren: 83 procent is voor.
 • Ook in het middelbaar onderwijs moet er een maximumfactuur voor de ouders komen: 81 procent is voor.
 • Alle Europese lidstaten moeten verplicht worden om van armoedebestrijding een prioriteit te maken: 80 procent is voor.
 • Europa moet hard optreden tegen lidstaten die grote belastingvoordelen toekennen aan sommige bedrijven: 79 procent is voor.
 • Er moet een minimumpensioen komen van minstens 1.500 euro per maand: 78 procent is voor.
 • In heel Europa moet er een minimumloon worden ingevoerd: 78 procent is voor.
 • Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs moet omhoog: 75 procent is tegen.
 • Mensen die belastingen hebben ontdoken, mogen geen regularisatie van hun zwart geld meer krijgen: 76 procent is voor.
 • Grote vermogens moeten meer belast worden: 75 procent is voor.

Enkele stellingen vallen buiten de vier categorieën, maar omdat de antwoorden erop zo opmerkelijk zijn, willen we ze u niet onthouden.

 • Alle straten die opnieuw aangelegd worden, moeten een fietspad krijgen: 85 procent is voor.
 • De garantie voor aangekochte producten moet naar drie jaar verlengd worden: 84 procent is tegen.
 • Stakers mogen andere werknemers niet beletten om te werken: 83 procent is voor.
 • Burgemeesters moeten rechtstreeks door de kiezer verkozen worden: 80 procent is voor.
 • Er moet een maximumaantal leerlingen per klas komen in het lager onderwijs79 procent is voor.
 • Alle beginnende studenten van het hoger onderwijs moeten op basis van een oriëntatieproef een advies krijgen over hun studiekeuze78 procent is voor.
 • Alle veroordeelde gevangenen moeten hun straf volledig uitzitten77 procent is voor.
 • Doorspoelen van reclame bij het kijken naar opgenomen tv-programma's moet moeilijker worden: 76 procent is tegen.
 • De minimumruimte voor dieren in de veeteelt moet vergroot worden: 75 procent is voor.

De internetpeiling is uitgevoerd door Stefaan Walgrave (Universiteit Antwerpen), Benoît Rihoux (UCL) en Michiel Nuytemans (Tree company) ter voorbereiding van de Stemtest. "Als je percentages van 60 à 70 procent hebt, mag je ervan uitgaan dat de resultaten betrouwbaar zijn", zegt Stefaan Walgrave. Daarom houden we alleen rekening met die stellingen waarbij minstens 75 procent voor of tegen heeft gestemd.

Meest gelezen