Kievit
Foto Glenn Vermeersch

Grootschalig onderzoek wijst op dramatische afname van akker- en weidevogels in Vlaanderen

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Natuurpunt hebben de afgelopen 12 jaar jaarlijks broedvogels geteld. Uit de cijfers blijkt dat het aantal akker- en weidevogels in Vlaanderen sterk terugloopt.

Ooit waren soorten als de kievit en de patrijs ruim vertegenwoordigd in Vlaanderen. Maar bij elke telling nemen de cijfers af. Zo zijn hun aantallen in 12 jaar met meer dan de helft verminderd.

"De situatie is echt wel dramatisch", zegt Glenn Vermeersch van het INBO die aan het onderzoek heeft meegewerkt. "De afname van het aantal broedvogels is al langer bezig. Maar wat we de afgelopen 12 jaar hebben gemerkt, is dat we er blijkbaar niet in slagen om het tij te keren."   

Landbouw als boosdoener

De oorzaak van de afname, moet volgens Vermeersch gezocht worden in de landbouw. "Landbouw wordt almaar grootschaliger en intensiever, waardoor vogels minder kans krijgen om nesten te maken en voedsel te vinden. Het is niet toevallig dat soorten die in akkers en velden broeden het snelst verdwijnen. Soorten die in bossen broeden, houden doorgaans beter stand." 

Niet alleen in Vlaanderen komen broedvogels in de verdrukking. Overal in Europa hebben ze het moeilijk. Vermeersch verwacht dan ook dat Europa met een oplossing komt. Europa zou bijvoorbeeld een strenger landbouwbeleid moeten voeren dat rekening houdt met vogels.

Veldleeuwerik
Foto Glenn Vermeersch

De zwanezang van de leeuwerik

Een voorbeeld van een soort die er hard op achteruit gaat, is de veldleeuwerik. Zoals zijn naam het zegt, leeft hij in akkers en velden waar hij opvalt met z'n typische zang (*). In de jaren 1970 waren er in Vlaanderen nog 75.000 broedparen. In de jaren 1980 was het aantal al teruggelopen tot 45.000. Vorig jaar waren het er naar schatting nog maar 6 tot 8.000.  Een derde van de resterende paren broedt bovendien in beschermde heidegebieden en niet meer in de de Vlaamse velden. 

(*) klik hieronder op het driehoekje om de typische zang van de leeuwerik te beluisteren.