Studenten geneeskunde over quota: "Geef meer steun aan onderbezette specialisaties"

Onlangs raakte bekend dat de Vlaamse overheid vanaf 2021 quota wil opleggen die bepalen hoeveel artsen aan een opleiding voor een bepaalde specialisatie mogen beginnen. De studenten geneeskunde hebben daar bedenkingen bij. Zij zien meer heil in steun voor die afstudeerrichtingen waar er tekorten zijn.

Het probleem is al  jaren bekend. Er is in ons land een tekort aan geriaters, jeugdpsychiaters en spoedartsen terwijl er te veel radiologen, anesthesisten en gynaecologen zijn. Dat heeft onder meer met geld te maken. Radiologen verdienen veel meer dan jeugdpsychiaters en dus trekt die opleiding meer studenten aan.

Omgekeerd is het voor radiologen die al actief zijn interessant om aan veel studenten een stageplaats aan te bieden. Want al die jongeren in opleiding voeren ook technische prestaties uit. Ze nemen foto's en scans, die per prestatie betaald worden. Die inkomsten komen ten goede aan de radioloog die de studenten superviseert, en via zijn afdrachten ook aan het ziekenhuis zelf.

Een jeugdpsychiater daarentegen die jongeren met moeilijkheden behandelt, steekt daar veel meer tijd in, voor een veel lagere verloning. En dus zijn er te weinig jeugdpsychiaters. Dat onevenwicht wil de overheid nu tegengaan met quota.

Vrije keuze is belangrijk"

De studenten geneeskunde erkennen het probleem maar staan kritisch tegenover de invoering van quota. "Voor de kwaliteit van de zorg is het fundamenteel dat toekomstige artsen vrij kunnen kiezen welke specialisatie ze willen volgen", zegt Jens Tijtgat, voorzitter van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg, kortweg VGSO.

Het VGSO vindt dat het beter is uitgebreid te informeren en te sensibiliseren. "Daarnaast moeten er maatregelen komen om die beroepen waar er tekorten zijn, aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door een betere verloning, door vestigingsvoordelen en door een opwaardering van de opleiding die eraan vooraf gaat."

Voorwaarden aan invoering quota

Als er dan toch quota worden ingevoerd, zouden daar enkele voorwaarden aan gekoppeld moeten worden. Studenten zouden minimaal drie jaar op voorhand moeten weten welke quota van kracht zullen zijn. De quota moeten eerlijk verdeeld worden over de verschillende Vlaamse universiteiten en de selectie moet in al die universiteiten zo  uniform mogelijk zijn.

Wat gaan de studenten nu verder nog doen? "Wij willen zeker verder aan tafel zitten met de overheid en de faculteiten geneeskunde. Als er dan toch quota komen, willen we erop toezien dat die op de best mogelijke manier worden ingevoerd."

Meest gelezen