Beste bedrijven, ook jullie kunnen de digitale achterstand van kansarme kinderen mee(r) helpen wegwerken

Martine Tempels (Telenet) wil dat bedrijven meer inspanningen leveren om de digitale achterstand weg te werken die voortvloeit uit kinderarmoede. Ze ijvert voor een nauwere samenwerking met beleidsmakers, scholen, middenveldorganisaties en buurtwerking. 

Voor 1,1 miljoen schoolkinderen in Vlaanderen is het zomervakantie. Blije, jonge gezichten die staan te popelen om op reis te vertrekken of al reeds vertrokken zijn. Maar het grijpt me aan dat steeds meer kinderen worden geboren in een arm gezin, waar er zelfs niet de financiële middelen zijn om in eigen land op vakantie te gaan.

De recente cijfers van Kind en Gezin liegen er niet om: de kinderarmoede in Vlaanderen blijft toenemen. Bij zeer jonge kinderen van 0 tot 3 jaar steeg de kansarmoede-index van 13,8 in 2017 naar 14,1 procent in 2018. Armoede en digitale ongeletterdheid werken elkaar in de hand: wie arm is, heeft minder toegang tot digitale toepassingen en wie niet digitaal vaardig is, heeft minder kansen op de arbeidsmarkt. Andersom is de arbeidsmarkt ook de dupe van al dat onderbenut en onderontwikkeld talent. 

Wie arm is, heeft minder toegang tot digitale toepassingen en wie niet digitaal vaardig is, heeft minder kansen op de arbeidsmarkt

Het is daarom maar logisch dat bedrijven, waaronder de telecomsector, mee aansturen op verandering en gericht ten strijde trekken tegen de problematiek. Door de toegang tot connectiviteit te vergroten, maar ook door iedereen maximale kansen te geven om zijn digitale vaardigheden te ontplooien. Dat gebeurt nu niet voldoende. Of toch niet op voldoende grote schaal.

Digitale achterstand leidt tot moeilijkheden op school

De digitale kloof dichten door de toegang tot internet te vergroten, is één zaak, en daarin hebben we de voorbije jaren al veel stappen vooruit gezet. Kanszoekende gezinnen of gezinnen in nood kunnen vandaag bijvoorbeeld computerruimtes gebruiken in publieke locaties of ze kunnen in bepaalde gevallen een internetconnectie krijgen aan een verlaagd sociaal tarief.

Maar een veel grotere, complexere uitdaging is het versterken van digitale vaardigheden bij kinderen die opgroeien in een omgeving waar die specifieke skills niet worden aangemoedigd, omdat de ouders bijvoorbeeld zelf gebrekkige digitale vaardigheden hebben. In een onderwijssysteem dat steeds digitaler wordt, starten deze kinderen al met een achterstand aan hun schoolcarrière, waardoor ze minder goed mee kunnen in de klas. En dat is nefast voor hun ontwikkeling, op korte én lange termijn.

Het is een complexe uitdaging om digitale vaardigheden bij kinderen te versterken die opgroeien in een omgeving waar digitale vaardigheden niet worden aangemoedigd

Het aanpakken van die kenniskloof kunnen we niet alleen. Natuurlijk kunnen bedrijven een wezenlijke bijdrage leveren door hun expertise te delen en/of financieel te investeren in projecten die kansarmoede helpen bestrijden. Maar dat volstaat niet.

Om echt impact te genereren moeten bedrijven inzetten op een duurzame samenwerking met verschillende actoren: met onderwijsinstellingen, buurtwerkers of het OCMW die gezinnen met een nood kunnen identificeren en bereiken, met lokale middenveldorganisaties die kanszoekende ouders en hun kinderen oplossingen op maat kunnen bieden,  en – niet te vergeten – met een breed netwerk van vrijwilligers die zorgen voor digitale coaching en begeleiding. 

Ook digitale coaching voor ouders

Zo ondersteunt Telenet een pilootproject van de ngo Deelbaar Mechelen, die in het afgelopen schooljaar een dertigtal gezinnen uit kanszoekende gemeenschappen heeft voorzien van een laptop, een internetaansluiting, technische ondersteuning en digitale coaching. Het programma wil zo de kinderen in deze gezinnen helpen om verbonden te blijven met hun school, leraren en vriendjes.

En ook hun ouders worden dankzij de technische begeleiding en coaching meegenomen in het verhaal en krijgen de kans om de nodige competenties en kennis op te bouwen. Het doet mij als bedrijfsleider en moeder zoveel deugd om te zien hoe het zelfvertrouwen van deze jongeren én hun ouders dag na dag groeit. 

We hebben een veel groter maatschappelijk draagvlak en engagement nodig om ook op grote schaal vooruitgang te boeken

Als oprichtster van Coderdojo in België heb ik een gelijkaardige missie. Met een breed netwerk van meer dan 100 locaties wil ik graag kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar zoveel mogelijk inspireren en digitaal vaardig maken door ze spelenderwijs te leren programmeren. Anderzijds heb ik samen met het team als doel om jongeren die het thuis minder breed hebben uit hun isolement te halen en hun zelfvertrouwen op te krikken.

Hoewel het taboe rond kinderarmoede erg groot is, slaagt ons team er stilaan toch in om ook kanszoekende gezinnen te bereiken en te coachen, en dat dankzij de nauwe samenwerking met scholen, middenveldorganisaties, buurtwerking en het brede netwerk van gedreven vrijwilligers die hun digitale passie delen. Dat overheden en bedrijven zich mee scharen achter deze missie, helpt om mooie resultaten te boeken. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de kracht van samenwerking. We hebben een veel groter maatschappelijk draagvlak en engagement nodig om ook op grote schaal vooruitgang te boeken. Daar moeten we allemaal deel van uitmaken: beleidsmakers, onderwijzers, leden van middenveldorganisaties, vrijwilligers ... En bedrijfsleiders uiteraard, want het zijn zij die later de vruchten zullen plukken van de talenten die ze vandaag helpen ontplooien.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen