BELGA/DOPPAGNE

Recordaantal vluchtelingen verliest erkenning

Het commissariaat-generaal heeft vorig jaar bij een recordaantal vluchtelingen beslist om de beschermingsstatus in te trekken. Het gaat in totaal om 217 beslissingen. Het zijn vluchtelingen die een gevaar kunnen zijn voor de samenleving of vluchtelingen die fraude pleegden of terugreisden naar hun land van herkomst.

Het aantal vluchtelingen dat zijn erkenning verliest was nooit eerder zo hoog. Lange tijd schommelde het aantal beslissingen tot intrekking rond de 60 à 70, maar sinds 2017 is er een grote stijging met 182 intrekkingen en vorig jaar nog wat meer, tot 217 gevallen.

"Dat is veel en niet veel", Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen Dirk van den Bulck wikt en weegt zijn woorden "het is inderdaad een duidelijke stijging ten opzichte van de jaren ervoor, maar bon... in verhouding tot het totaal aantal erkenningen per jaar is het niet veel."

De stijging van het aantal intrekkingen heeft twee oorzaken. Een wetswijziging zorgde ervoor dat meer vluchtelingen in aanmerking komen, als ze als een gevaar voor de samenleving worden gezien. Daarnaast zorgde voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken ervoor dat er een betere uitwisseling van gegevens is als bij controles blijkt dat een erkende vluchteling via een buurland naar het land van herkomst reist. 

Redenen tot intrekking vluchtelingenstatus

Het intrekken van de beschermingsstatus kan om verschillende redenen:
- gevaar voor de samenleving, bijvoorbeeld na een veroordeling
- fraude met documenten
- terugreizen naar het land van herkomst

"Elke situatie die ons ter ore komt, onderzoeken we", zegt Van den Bulck. "Maar zeker niet alle meldingen kloppen ook. Soms wordt er beweerd dat iemand naar zijn land van herkomst reisde, maar blijkt dat helemaal niet waar." 

Fraude met documenten is zeer uitzonderlijk, volgens Van den Bulck. Meldingen over terugreizen naar het land van herkomst, komen vaker voor. Als uit gegevens blijkt dat het klopt, dan worden de omstandigheden van die reis onderzocht. "Het zou kunnen dat de basis voor de erkenning, het gevaar in het herkomstland, nooit of niet meer van toepassing is voor die persoon. Dan wordt de status ingetrokken."

Uitwijzing na intrekking?

De 217 beslissingen betekenen niet noodzakelijk dat er ook een uitwijzing volgt. "Er is nog een mogelijkheid tot beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen", legt Van den Bulck uit.

Bovendien moet Dienst Vreemdelingenzaken over uitwijzingen beslissen. Die bekijkt ook nog eens geval per geval. En het kan zijn dat er bij verlies van de vluchtelingenstatus toch nog redenen zijn om de verblijfsvergunning te behouden. Bijvoorbeeld als de persoon hier een gezin heeft.

Meest gelezen