Het Deense migratiemodel: wat zijn hun concrete maatregelen?

Denemarken heeft een streng migratiemodel uitgewerkt. Ons magazine "Pano" nam het onder de loep. Maar wat zijn de specifieke maatregelen die de Deense regering heeft ingevoerd?

Het Deense model gaat over een strengere aanpak van migranten, zowel de huidige instroom van asielzoekers als Denen met een migratieachtergrond die al een of meerdere generaties in Denemarken wonen. Wat houdt dit Deens model in? Een overzicht.

Pijler 1: Instroom van nieuwkomers (‘Paradigmawijziging’: terugkeren in plaats van integreren)

Vluchtelingen krijgen geen definitieve verblijfsvergunning meer. Ze zijn ‘te gast’ en mogen enkel tijdelijk in Denemarken verblijven. Wanneer de situatie in hun thuisland voldoende is verbeterd moeten ze weer vertrekken, ook indien dit vele jaren later is. Het criterium ‘graad van integratie’ vervalt bij de beoordeling van een dossier van een vluchteling. 

Erkende vluchtelingen die 7 van de afgelopen 8 jaar niet in Denemarken gewoond hebben, krijgen  een substantieel lager leefloon dan Denen. Het bedraagt nog minder dan de helft van een normaal leefloon. Dit type leefloon wordt niet langer omschreven als integratie-uitkering, maar wel als terugkeeruitkering.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging, waarbij vluchtelingen hun familie laten overkomen, werden sterk aangescherpt. Gezinshereniging wordt veel moeilijker dan vroeger.

Pijler 2: Allochtonen die in Denemarken wonen

Denen van vreemde origine worden harder aangespoord om zich te integreren. 

Er zijn 29 achtergestelde wijken aangeduid, verspreid over heel Denemarken. (officieus heeft men het over de ‘gettowijken’). 

Criteria:

1. Minstens de helft bewoners met vreemde (niet-EU) achtergrond

2. Inkomensniveau: minder dan 55 procent van het Deens gemiddelde

3. Werkloosheid: hoger dan 40 procent is werkloos

4. Opleidingsniveau: meer dan 60 procent mensen met enkel diploma basisonderwijs

5. Criminaliteitsgraad: meer dan drie keer het Deense gemiddelde.

Als een wijk op criterium 1, én op 2 van de 4 volgende scoort, belandt ze op de lijst.

Bijzondere wetten in deze wijken:

  • De sociale mix moet veranderen. Op een termijn van tien jaar mag er nog maximum 40 procent sociale huisvesting zijn. Er zullen grote appartementsblokken worden afgebroken en nieuwe wooneenheden worden gebouwd. In de wijken moeten andere sociale profielen komen, zoals studenten, ouderen, privé-eigenaars. De parallelle samenlevingen moeten worden opengebroken.
  • Kinderen gedomicilieerd in de wijken moeten door hun ouders naar de (gratis) kinderopvang gebracht worden, vanaf de leeftijd van één jaar. Daar moeten ze de Deense taal en Deense waarden leren. Ouders die dat niet doen, verliezen een deel van het kindergeld.
  • In het eerste leerjaar (6-jarigen) is er een taalexamen Deens. Wie niet slaagt moet het jaar overdoen.
  • Wanneer kinderen meer dan 15 procent van de tijd spijbelen, verliezen de ouders een deel van het kindergeld.
  • Wie een misdrijf pleegt in de wijk wordt dubbel bestraft.

Meest gelezen