Het dilemma van de N-VA: Nieuw Vlaams Belang of Belgisch Vlaamse alliantie? 

Mark Eyskens, minister van staat, roept de N-VA op om haar separatistische agenda te laten vallen. De N-VA moet volgens Eyskens zichzelf omvormen tot B-VA, een Belgisch Vlaamse alliantie, die het samenwerkingsfederalisme gestalte wil geven. Daarmee zou een hypotheek worden opgeheven die hangt boven het Belgische politieke landschap en zou dit land op een "efficiënte en een beschaafde, toekomstgerichte wijze" kunnen worden bestuurd.

N-VA zit gekneld

De huidige regeringsformatie is een kwelling, meer zelfs, een foltering voor de partijen die eraan deelnemen. Hun leiders zweten water en bloed. Want hoe hun geloofwaardigheid behouden en toch toegevingen doen om te komen tot een coalitieregering steunend op een compromis? Vooral N-VA heeft het moeilijk en dreigt niet alleen water en bloed maar ook vitale levensvochten te verliezen.

Vermits deelname aan de nieuwe federale regering geen eervolle wandeling in het park is, maar veeleer een onzekere doortocht van een diepe vallei vol schutters en snipers die pijnlijk raak schieten, is het voor een partij als N-VA wellicht verkieslijk de bunker van de oppositie op te zoeken en van daaruit de toekomstige federale meerderheid onder vuur te nemen.

Want de federale regering zal hoe dan ook voor kolossale en zeer onpopulaire uitdagingen worden geplaatst. De begroting, de verzwakkende economische conjunctuur, de financiering van de sociale zekerheid meer bepaald de pensioenen, het klimaat, de energiebevoorrading, de immigratie, de mobiliteit, de veiligheid, de digitalisering van de economie zijn slechts enkele voorbeelden van de enorme problemen, uitdagingen en herculestaken, die de nieuwe federale regering wachten. Het is dan veel veiliger zich in een oppositiebunker terug te trekken. 

In de oppositiebunker versmelten N-VA en Vlaams belang tot N-VB: Nieuw Vlaams Belang

Maar als N-VA in de bunker binnentreedt, zal de partij moeten plaatsnemen naast een andere partij, die altijd in de bunker heeft gezeten omdat ze een aanstekelijke ziekte verspreidt: het “eigen-volk-eerst-virus” en de daarvan afgeleide talrijke onmaatschappelijke effecten.

Eenmaal in de oppositie wordt N-VA de onvermijdelijke buur, de medestander en medestrijder van Vlaams Belang. “Même combat”. Beide partijen worden dan gedwongen dezelfde standpunten in te nemen en worden in elkaars armen gedreven. Met Griekse handigheid zal Vlaams Belang er alles aan doen om N-VA te bekoren, te verleiden, te doen smelten en finaal op te slokken. 

Met Griekse handigheid zal Vlaams Belang er alles aan doen om N-VA te bekoren, te verleiden, te doen smelten en finaal op te slokken

Met nog groter Grieks diplomatiek talent zal Vlaams Belang aan N-VA voorstellen om een nieuwe gezamenlijke partij op te richten, namelijk N-VB of “Nieuw Vlaams Belang” met de bedoeling alle strijders voor Vlaamse onafhankelijkheid te groeperen in een enkel machtig blok, hopend na de volgende verkiezingen Vlaanderen af te scheiden van Brussel, die vervelende Europese hoofdstad die iedereen in de wereld kent, en tegelijkertijd verlost te geraken van Wallonië, beschouwd als een onderontwikkeld gebied, ook al is het nog steeds de belangrijkste handelsklant van Vlaanderen, voor Duitsland, Frankrijk en Nederland. De strijdlustige leden van het Nieuw Vlaams Belang (N-VB) zullen het alvast veel beter doen dan die onbeholpen Catalanen. 

Het confederale recept van N-VA is een dodelijke therapie zeker wat de welvaart van de bevolking betreft

Wellicht zullen die bereid zijn om samen met de briljante separatistische strategen uit Vlaanderen gezamenlijk uit de Europese Unie te donderen en aldus ook de Monetaire Unie te verlaten. De euro zal dan zonder enige spijt worden vervangen door de “Lion” als munteenheid. In een totaal verengelste financiële wereld zou de “Leeuw” immers als betaalmiddel slechts moeizaam gewaardeerd geraken op de financiële markten wereldwijd.

Eenmaal opgeslokt door Vlaams Belang en samen verveld tot N-VB of Nieuw Vlaams Belang zal de nieuwe partij zich kunnen hullen in het uniform van uiterst rechts en zich laten inspireren door het Duitse  “Alternative für Deutschland” onder het motto “Alternative für Belgien”.

Toch liever in de Belgische federale regering

Maar de oude garde van N-VA, inmiddels door N-VB opgeslorpt, zal met heimwee terugdenken aan de onafhankelijkheid van de eigen partij, die enkel kan overleven als ze toetreedt tot de federale regering. Eenvoudig is dat niet. Federale ministers zijn immers ministers van het hele land dat België heet en zijn verondersteld het algemeen belang te behartigen van Vlamingen, Brusselaars en Walen (en leden van de Duitstalige gemeenschap). N-VA-ministers in de federale regering zijn dus verplicht om hun separatistische, nationalistische bedoelingen gedurende de vijfjarige legislatuur onder de mat te vegen of in de frigo te stoppen.

Het enige gezicht reddende glijmiddel dat aan N-VA kan worden voorgesteld, is een parlementaire commissie aangevuld met experten

Bovendien hebben ze gehoorzaamheid gezworen aan de Belgische grondwet, wat meineed mogelijk maakt, een strafbaar feit volgens artikel 207 van het wetboek van strafrecht. Het confederale recept van N-VA, een sterk institutioneel verdovingsmiddel dat aan de Belgische patiënt wordt toegediend om hem voor te bereiden op de amputatie van zijn belangrijkste ledematen, deelstaten genaamd, is een dodelijke therapie, zeker wat de welvaart van de bevolking betreft. Behalve  N-VA en Vlaams Belang is geen enkele andere partij bereid hierover te onderhandelen.

Bovendien heeft het federale parlement voor de verkiezingen van 26 mei besloten dat geen enkel communautair artikel van de Belgische grondwet voor herziening is opengesteld. Het enige gezicht reddende glijmiddel dat aan N-VA kan worden voorgesteld, is een parlementaire commissie aangevuld met experten die de hele legislatuur lang de tijd krijgt om na te denken over een betere functionering van het Belgische staatsbestel. 

Alle voorstellen kunnen op de onderhandelingstafel worden neergelegd, waaronder het confederalisme maar ook voorstellen in verband met het herfederaliseren, het inrichten van een federale kieskring, het efficiënt beslechten van belangenconflicten, het instellen van een hiërarchie van de normen, het omturnen van de Senaat tot een Bundesrat op zijn Duits. 

België vertoont reeds confederale trekken

Een van de essentiële taken van deze commissie zou erin kunnen bestaan aan de gruwel openbare opinie in het vaderland uit te leggen wat het wezenlijke onderscheid is tussen een federale en een confederale staat, tussen een bondsstaat en een statenbond. Een federatie steunt op een grondwet met een federaal parlement en regering als centrale ankerpunten. Een confederatie is gevestigd op een samenwerkingsverdrag tussen soevereine staten waarbij beslissingen enkel mogelijk zijn mits consensus. Met als gevolg dat elke deelstaat beschikt over een vetorecht. 

België is reeds gedeeltelijk een federale confederatie of een confederale federatie. Waarover klagen de confederalisten?

Dat dit een gemeenschappelijk beleid zal vergemakkelijken, is natuurlijk pure illusie. De waarheid is dat een dergelijk confederaal systeem, toegepast op België, zou vereisen dat de deelstaten soevereine staten zouden worden, met alle problemen vandien in verband met hun internationale erkenning. Dit alles belet niet dat België thans na de 6e staatshervorming reeds een aantal kenmerken vertoont van een confederale staatsstructuur.

Er zijn in België geen nationale partijen, er is geen hiërarchie van de normen, de begrotingen van de drie gewesten opgeteld zijn tweemaal zo belangrijk als die van de federale overheid en de wetten gestemd door de deelparlementen dienen niet te worden gepromulgeerd door het staatshoofd, in casu de koning. België is reeds gedeeltelijk een federale confederatie of een confederale federatie. Waarover klagen de confederalisten? 

N-VA moet B-VA, een Belgisch Vlaamse Alliantie worden

De waarheid is dat als N-VA wil toetreden tot de federale regering en het land “België” wil meebesturen, die partij artikel 1 van haar statuten best zou wijzigen waarin wordt gezegd dat N-VA “logischerwijze kiest voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen”. Deze doelstelling verwijst naar een afscheiding van Vlaanderen en dus een soort belexit, waarbij Vlaanderen België verlaat, dat echter inmiddels blijft bestaan rond Brussel en Wallonië. Wat betekent dat Vlaanderen in de hoofdstad van Europa elke invloed verliest. Als triomf van de Vlaamse beweging kan dit tellen. Om te zwijgen van alle andere nadelige gevolgen van een Vlaamse secessie (afscheiding, red.), vooral op economisch gebied. Om te zwijgen van het lot van de faciliteitengemeenten rond Brussel.

Het is de hoogste tijd dat de N-VA zichzelf omvormt tot B-VA, een Belgisch Vlaamse alliantie, die het samenwerkingsfederalisme gestalte wil geven

In hetzelfde artikel 1 van N-VA staat ook dat de Vlaamse republiek de belangen zal behartigen van alle Vlamingen. En dus blijkbaar niet de belangen van de bewoners die geen Vlamingen zijn. Dit is een terugval op exclusief etnisch nationalisme, wat duidelijk in strijd is met allerlei internationale verdragen.

Het is de hoogste tijd dat de N-VA verzaakt aan deze aftandse doelstellingen en zichzelf omvormt tot B-VA, een Belgisch Vlaamse alliantie, die het samenwerkingsfederalisme gestalte wil geven. Meteen zou meer dan een hypotheek, een zwaard van Damocles, worden opgeheven dat hangt boven het Belgische politieke landschap en zou dit land op een efficiënte en een beschaafde, toekomstgerichte wijze kunnen worden bestuurd.

Meest gelezen