© Zoonar/S.Detel - creative.belgaimage.be

Abortus tot 18 weken zwangerschap stap dichterbij na advies Raad van State

De Raad van State spreekt zich niet uit over een aantal sleutelelementen in het wetsvoorstel om de abortuswet te versoepelen. De Raad van State zegt in haar advies dat de wetgever "een grote beoordelingruimte heeft" en oordeelt daarom niet over het voorstel om de termijn voor abortus op te trekken van 12 tot 18 weken, de verplichte bedenktijd te verlagen van 6 naar 2 dagen en om abortus volledig uit de strafwet te halen.

De Kamercommissie Justitie stemde eind vorig jaar een versoepeling van de abortuswet op voorstel van de paars-groene partijen, aangevuld met PVDA en DéFI. Het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet, verlengt de periode waarbinnen zwangerschapsafbreking mogelijk is van 12 naar 18 weken en perkt de reflectietijd van 6 dagen in tot 48 uur.

Het was wachten op het advies van de Raad van State. Dat advies is er nu, maar het hoogste administratieve rechtscollege van het land spreekt zich niet uit over de kernelementen van het voorstel. Volgens de Raad van State heeft de wetgever "een grote beoordelingsruimte voor de keuzes die hij maakt inzake zwangerschapsafbreking" en blijft het voorstel op de cruciale punten binnen die beoordelingsruimte.

Strafbepaling

Daarnaast heeft de Raad van State geen bezwaren bij het recht voor elke zorgverlener om te weigeren mee te werken aan een zwangerschapsafbreking, evenmin als bij de verplichting voor de arts om in dat geval de vrouw bij het eerste bezoek al op de hoogte te brengen van zijn weigering en om haar door te verwijzen naar een andere arts of instelling.

De Raad van State heeft wel een opmerking over de strafbepaling voor wie vrouwen "fysiek of op enigerlei wijze" verhindert toegang te krijgen tot een instelling waar zwangerschapsafbrekingen worden uitgevoerd. Die strafbepaling is volgens De Raad van State "onvoldoende precies geformuleerd". De Raad van State ziet een probleem met de vrijheid van meningsuiting. "De proportionaliteit van deze beperking van de vrijheid van meningsuiting moet, mede gelet op de zwaarte van de strafmaat, door de wetgever worden heroverwogen", luidt het.

Het advies van de Raad van State kan de vorming van een nieuwe federale regering mogelijk bemoeilijken. Open VLD steunt het voorstel om abortus tot 18 weken zwangerschap mogelijk te maken, maar CD&V helemaal niet. Huidig voorzitter Joachim Coens noemde het dossier eerder "een breekpunt" en beloofde het op tafel te leggen bij de formatiegesprekken.

Meest gelezen