Overzicht levensbeschouwingen

In België zijn er zeven erkende levensbeschouwingen: zes erediensten - katholiek, orthodox, anglicaans, protestants-evangelisch, joods en islamitisch - en daarnaast de georganiseerde vrijzinnigheid. Belangrijke oosterse levensbeschouwingen als het boeddhisme en het hindoeïsme zijn in ons land niet erkend als eredienst.

🔥

Onder de noemer "vrijzinnigen" of "vrijzinnig-humanisten" worden verschillende organisaties gegroepeerd die uitgaan van een niet-confessionele levensbeschouwing, die dus niet zijn gebaseerd op een godsdienstige geloofsleer. Zij huldigen het principe van vrij onderzoek, verwerpen dogma's en gezagsargumenten bij de opbouw van hun overtuigingen en erkennen geen ander moreel gezag dan de mens zelf.

🕇

De rooms-katholieke kerk is veruit de grootste christelijke geloofsgemeenschap in België. Aan de basis van het christelijke geloof staat de Bijbel, zowel de teksten van het Oude Testament als de leer van Jezus Christus zoals beschreven in de vier evangelies in het Nieuwe Testament. Voor de rooms-katholieke kerk is de paus, de bisschop van Rome, de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. Hij staat aan de top van de rooms-katholieke hiërarchie en wordt gezien als een herder die zijn "kudde" hoedt, stuurt en leidt.

🕇

Het protestantisme is de christelijke geloofsovertuiging in het spoor van Luther, Calvijn en anderen die in de 16e eeuw de misbruiken in de rooms-katholieke kerk veroordeelden. De protestant legt meer nadruk op de bijbel en minder op de rituele kant van het geloof: zo zijn er slechts twee sacramenten (doopsel en heilig avondmaal) en is er geen heiligenverering. De gelovige treedt rechtstreeks in contact met god, zonder tussenpersoon. Het pauselijk gezag wordt dus niet erkend; de protestantse kerk is nationaal en democratisch georganiseerd.

🕇

De evangelische gemeenschap omvat verschillende kerken, zoals de baptistenkerk, de pinkstergemeente en vele andere kerken. Deze kerken hebben een gemeenschappelijke geloofsbeleving en liedcultuur en vormen samen de evangelische strekking binnen het protestantisme. Ze prediken het evangelie en baseren zich op de bijbel, het Heilige Schrift, als gods onveranderlijk en onfeilbaar woord. De evangelische kerken kennen geen biecht of celibaat en er is ook geen centraal gezag zoals het Vaticaan.

🕇

Anglicanisme is een vorm van christendom, die de katholieke liturgie en het protestantse geloof combineert. Sinds Hendrik VIII in 1534 het gezag van de paus niet langer erkende, staat de Britse koning of koningin aan het hoofd van de anglicaanse kerk, maar het morele gezag ligt bij de aartsbisschop van Canterbury. Een belangrijk verschil met de rooms-katholieke kerk is dat de anglicaanse kerk geen celibaat kent en dat ook vrouwen diaken, priester of sinds 2005 ook bisschop kunnen worden.

De Oosters-orthodoxe kerk is een christelijke geloofsgemeenschap die zich van het pauselijke gezag in Rome heeft afgekeerd. De kerk wordt geleid door patriarchen en metropolieten en is meestal nationaal georganiseerd. De orthodoxe kerk hecht veel belang aan mystiek en spiritualiteit. Dat blijkt ook uit de rol van de iconen: ze zijn niet louter pedagogische afbeeldingen, maar hebben een spirituele waarde. Bidden voor een icoon is een moment van openbaring.

De islam kent één god (Allah) en Mohammed is zijn profeet. De Koran is het heilige schrift; in het boek staan veel elementen en personen die ook te vinden zijn in de christelijke of joodse bijbel. Ook de algemene leefregels van de moslims komen vaak overeen met die van de christenen en de joden. Daarnaast heeft de gelovige moslim enkele verplichtingen zoals de ramadan vastenmaand, een bedevaart naar Mekka en vijf maal daags een gebed. Verboden of haram zijn bijvoorbeeld varkensvlees, gokken en alcohol.

Het jodendom is in België een erkende godsdienst sinds het ontstaan van de Belgische staat in 1830. Net zoals het christendom en de islam is het jodendom een monotheïstische godsdienst. Een groot deel van de voorgeschiedenis is ook dezelfde als bij de christenen, alleen is voor de joden Jezus niet de Messias. Het jodendom heeft geen officiële leer die vastligt in dogma's, maar de gelovige jood moet wel een reeks religieuze voorschriften naleven. Er zijn kledings- en voedingsvoorschriften, bepalingen met betrekking tot de reinheid en richtlijnen voor het vieren van de wekelijkse rustdag, de heilige sabbat.

Meest gelezen