Biodiversiteit in België licht gestegen in laatste 30 jaar

De biodiversiteit in België is de laatste 30 jaar licht gestegen. Dat zegt de eerste 'Living Planet Index' (LPI) voor ons land van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Van 1990 tot 2018 zien we een totale stijging van 5,7 procent of een stijging van 0,2 procent per jaar. Die trend is niet voor elke diersoort hetzelfde. 

Wereldwijd gaat de biodiversiteit zwaar achteruit. Het LPI toont een daling van 60 procent van de biodiversiteit. België doet het beter met een lichte stijging van 0,2 procent per jaar voor de periode van 1990 tot 2018. 

Om de toestand van de biodiversiteit op te volgen werd voor het eerst een LPI berekend voor België. De LPI meet de gemiddelde verandering in populatiegrootte van 283 soorten vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten. 

WWF spreekt over een bemoedigend resultaat. "In een aantal leefgebieden en voor een aantal soorten lijkt onze inzet voor natuurbescherming vruchten af te werpen."

Maar dit betekent niet dat de biodiversiteit het overal goed doet. In totaal neemt 28 procent van de bestudeerde soorten af en dit cijfer kan zelfs oplopen tot 74 procent in bepaalde gebieden. 

Verschil per leefgebied

De bestudeerde diersoorten uit open natuurgebieden, zoals graslanden en heidevelden, en waterrijke gebieden, zoals moerassen en vijvers, nemen gemiddeld toe met respectievelijk 15 en 47,6 procent. Onder andere libellen en waterjuffers, die talrijk voorkomen in waterrijke gebieden, gaan er jaarlijks met 1,2 procent op vooruit. 

Er is een hele variëteit aan planten die we kwijtraken door een intensief gebruik van onze landbouw

Sofie Luyten, WWF

Voor vogels die in landbouwgebied leven is er echter minder goed nieuws. Die populatie nam namelijk af met 60,9 procent. Dat komt onder meer door de intensivering van landbouw in ons land, wat zorgt voor bodemdrainage, overmatig gebruik van pesticiden en uniformisering van landschappen. "Er is een hele variëteit aan planten die we kwijtraken door een intensief gebruik van onze landbouw", vertelt Sofie Luyten van WWF. Soorten die specifiek in bossen voorkomen zagen ook een daling van 26,6 procent. 

Ten slotte gaan zuidelijke soorten er in heel wat leefgebieden op vooruit met zo'n 28,5 procent, terwijl noordelijke soorten het moeilijker krijgen. Die trend is stabiel. Het WWF vermoed een verband tussen klimaatverandering en soortensamenstelling in België. 

Duurzame oplossingen

Verschillende studies tonen aan dat de biodiversiteit al voor 1990 - en dus voor de berekening van het LPI - een sterke terugval kende. In vergelijking met de eerste helft van de 20ste eeuw bevindt de biodiversiteit zich waarschijnlijk op een zeer laag niveau. De huidige inspanning blijkt onvoldoende om die trend om te buigen. 

WWF roept dan ook op om bijkomende maatregelen te treffen. Een goed bestuur, natuurbescherming en -herstel, samenwerking tussen verschillende actoren, natuur- en milieueducatie en duurzame productie en consumptie vormen de basisprincipes om biodiversiteit vooruit te helpen. 

Meest gelezen