Juan Emilio

2 miljoen euro om zomertortels, grote modderkruipers, weidevogels en vliegende herten te redden in Vlaanderen

De weidevogels, de grote modderkruiper, het vliegend hert en de zomertortel hebben het erg moeilijk om te overleven in Vlaanderen. Daarom komen er maatregelen om de vier diersoorten te beschermen, zo besliste minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). De komende vijf jaar wordt er 2 miljoen euro voor vrijgemaakt. 

Wanneer dieren bedreigd worden in Vlaanderen kan de minister van Natuur een zogenoemd soortenbeschermingsprogramma in het leven roepen. Het Agentschap Natuur en Bos gaat dan maatregelen nemen die de natuur verbeteren, waardoor de diersoorten hier kunnen overleven. Tot nog toe bestonden al 21 van die programma's, gaande van de hamster over de vleermuis tot het porseleinhoen. Nu komen er nog vier programma's bij. 

Bepaalde soortenbeschermingsprogramma’s hebben in het verleden goed werk geleverd. Zo gaat het beter met de bever, boomkikker en grauwe klauwier. Andere programma's - zoals dat voor de hamster - hadden (voorlopig) minder succes. 

"Dat onze biodiversiteit onder druk staat, is geen geheim", zegt minister Demir in een persbericht. "Uit het recente natuurrapport bleek dat er nog veel werk is om onze bedreigde diersoorten te herstellen, maar we zijn de tanker aan het keren. Maar we willen meer, vandaar deze vier extra programma's."

De grote modderkruiper

Wat? De grote modderkruiper is een langgerekte cilindervormige vis die bij ons sterk bedreigd is. Dat komt vooral doordat geschikt leefgebied verdwenen is en de beken verdroogd zijn. 

Maatregelen? Concreet zal er aan habitatherstel worden gedaan en komen er extra verbindingsgebieden, maar er is ook een kweekprogramma nodig. Daarnaast moet de verdere verspreiding van de Noord-Aziatische modderkruiper, een invasieve exoot, worden tegen gegaan. 

Vliegend hert

Wat? Met zijn 9 centimeter is het vliegend hert onze grootste inheemse kever. Hij brengt het grootste deel van zijn leven als larve door in dood hout. Zijn imposant gewei waar hij zijn naam aan dankt, maakt hem een slechte vlieger, waardoor hij niet snel nieuwe leefgebieden bereikt. In Vlaanderen zijn er slechts vier populaties over.

Maatregelen? De bescherming van de vier populaties staat alvast centraal. Daarnaast worden de mogelijkheden voor nieuwe leefgebieden onderzocht. Het aanleggen van broedhopen is daarbij een belangrijke eerste stap. 

Zomertortel

Juan Emilio

Wat? De zomertortel is één van de meest bedreigde broedvogels in Noordwest-Europa. Z’n felle achteruitgang is te wijten aan voedselgebrek en bejaging tijdens de vogeltrek. 

Maatregelen? Er wordt vooral gekeken naar het voedselaanbod versterken rond de broedplekken, zodat de oudervogels zich kunnen toeleggen op het grootbrengen van de jongen. Het jachtknelpunt wordt op Europees niveau aangepakt. 

Weidevogels

Een grutto
Hans Hillewaert

Wat? Weidevogels zijn vogelsoorten die in uitgestrekte graslanden broeden. Het gaat dus om verschillende types, de kievit en kemphaan. De focus hier ligt op grutto en wulp, al zullen ook kievit, paapje, slobeend en zomertaling profiteren van de maatregelen, zo klinkt het. Het probleem hier ligt vooral bij het intensief landbouwgebruik. Zo vinden maaiwerkzaamheden al midden in het broedseizoen plaats. Nesten en kuikens maken daarbij weinig kans. 

Maatregelen? De grutto en wulp broeden in Vlaanderen in duidelijk afgebakende gebieden. Daardoor kunnen gerichte maatregelen genomen worden door natuurbeheerders en landbouwers.  

Meest gelezen