"Vlaamse visietekst voor groener transport mist ambitie"

De Vlaamse regering is te weinig ambitieus in haar doelstellingen om het transport op de weg te vergroenen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, het adviesorgaan waarin werkgevers en werknemers zetelen. Vooral het concrete streefdoel voor het aantal elektrische auto's ligt volgens de Raad veel te laag. De SERV reageert op een ontwerp-tekst van de Vlaamse regering.

Eind april presenteerde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) een ontwerp-tekst onder de naam "Clean Power for Transport": een visienota om tegen 2030 zoveel mogelijk "schoon transport" op de weg te krijgen. Versta: zoveel mogelijk auto's, bussen en vrachtwagens die niet meer rijden met een verbrandingsmotor.

De cijfers

Daar worden ook cijfers op gezet. Tegen 2025 zou 20 procent van alle nieuwe personenauto's (volledig) elektrisch moeten zijn, tegen 2030 zou dat aandeel zelfs 50 procent moeten bedragen. En nog een cijfer: tegen 2030 zouden er in Vlaanderen 500.000 (volledig) elektrische auto's op de baan moeten zijn.

Even ter vergelijking: op dit moment bedraagt het aantal (volledig) elektrische auto's een goede vier procent van alle auto's die nieuw worden aangekocht. We hebben het over volledig elektrische auto's, dat betekent auto's die volledig op een elektrische motor rijden en dus volledig uitstootvrij zijn.

In de streefcijfers voor 2025 en 2030 zitten dus niet de plug-in hybrides, de auto's met behalve een elektrische motor ook nog een verbrandingsmotor. Die hebben een kleinere batterij en dus een beperkter elektrisch rijbereik. Deze auto' s maken nu ruim 8 procent uit van alle nieuwe aankopen, maar tegen 2035 zouden die uit het aanbod van nieuwe auto's moeten verdwijnen.

Concreet lijkt het streefdoel van 20% elektrische auto's tegen 2025 en 50% tegen 2030 erg laag

Advies SERV

De SERV noemt het streefdoel van 20 en 50 procent verkochte auto's tegen respectievelijk 2025 en 2030 "erg laag". De Raad wijst erop dat elektrische auto's de komende jaren sowieso goedkoper worden en dat autoconstructeurs ook aankondigen auto's met verbrandingsmotoren te zullen uitfaseren.

Daarnaast wijst de SERV ook op de fiscaliteit voor bedrijfswagens die op federaal vlak wordt aangepast, in het voordeel van elektrische wagens. Alleen volledig elektrische wagens zijn vanaf 2026 voor honderd procent fiscaal aftrekbaar.

De aangepaste fiscaliteit voor bedrijfswagens is op zich al bijna voldoende om de doelstelling van 2030 te halen

Julien Matheys, SERV

"Die fiscale maatregel van de federale overheid is op zich al bijna voldoende om de doelstelling van 500.000 elektrische auto's in 2030 te halen", zegt Julien Matheys van de SERV.  In hun advies vragen de sociale partners zich af "wat de meerwaarde is van een visietekst als de ambities niet verder reiken dan wat er al is of spontaan zal komen?"

Daarnaast vreest de SERV ook dat de "minimale aanpak" vanwege de Vlaamse regering zal betekenen dat investeringen in laadpalen en in aanpassingen van het elektriciteitsnet te laat dreigen te komen.

Wat met vrachtwagens en bussen?

Ten slotte zegt de SERV dat er nog heel veel vraagtekens overblijven in verband met de vergroening van vrachtwagens en bussen. Vrachtwagens moeten na 2030 evolueren naar een nuluitstoot maar hoe dat moet gebeuren is onduidelijk. Terwijl bedrijven dat op tijd moeten weten om zich te kunnen voorbereiden, aldus de SERV.

Wat de bussen van het openbaar vervoer betreft, lijken de ambities voldoende hoog maar daar is er een ander probleem: de middelen bij De Lijn ontbreken, merkt de SERV op.

We deinzen er zeker niet voor terug om onze doelstellingen aan te scherpen

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit

In een eerste reactie op deze bemerkingen zegt minister Peeters dat ze er niet voor terugdeinst de ambities aan te scherpen. Zij zal nu eerst het advies van de SERV, net als dat van andere organen, grondig analyseren. Er zal ook verder met de sector bekeken worden hoe aan alle adviezen kan worden tegemoet gekomen en pas dan zal de definitieve visienota aan de regering worden voorgelegd.

Meest gelezen