INTEGRAAL: reactie van 3M op Pano "Omgeving verwaarloosd" 

Naar aanleiding van de reportage "Omgeving verwaarloosd" vroeg onze redactie aan het chemiebedrijf 3M of het wilde reageren. In de reportage getuigden verschillende ambtenaren die werken rond milieuregels dat bedrijven als 3M onvoldoende gecontroleerd kunnen worden. Lees hieronder de integrale reactie van 3M, gestructureerd per thema. 

Over getuigenissen van milieu-inspecteurs

"Er zijn nooit ongepaste afspraken gemaakt met milieuinspecteurs en die zullen er ook nooit zijn. Wij werken integendeel nauw samen met de verschillende milieuoverheden om de lozingslimieten voor bepaalde stoffen naar beneden te halen en wij zullen dit blijven doen. 

We investeren continu in technologie om essentiele producten te maken maar tegelijkertijd gaan wij voor een maximale beperking van onze milieuvoetafdruk door onze lozingen te beperken. Recente staalnames bevestigen dat de additionele zuiveringscapaciteit haar vruchten afwerpt." 

Naleving van vergunningen

"3M neemt zijn verantwoordelijkheid inzake informatieverstrekking zeer ernstig. Wij hebben aan de autoriteiten meegedeeld dat wij hun procedures voor de meest recente waterlozingsvergunning correct hebben gevolgd. Wij werken momenteel nauw samen met de relevante overheden omdat zij overwegen de lozingslimieten voor bepaalde verbindingen te verlagen, en wij zullen dit blijven doen."

Proactief beheer van procescontroles

"Wij hebben geïnvesteerd en blijven investeren in technologie om essentiële moderne producten te maken en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk te beheren door lozingen te beperken. Zoals we met de PFAS-PFOS onderzoekscommissie hebben gedeeld, heeft 3M onlangs extra zuiveringscapaciteit bijgebouwd. Uit recente steekproeven blijkt dat de extra zuiveringscapaciteit en andere maatregelen het gehalte aan PFOS en andere PFAS in onze lozingen aanzienlijk hebben verminderd.

Wij hebben ook begrepen dat een verdere verlaging van de lozingslimieten voor deze materialen tot de mogelijkheden behoort. 3M zet zich in voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een extra “ state of the art” waterzuiveringsinstallatie met de laatste wetenschappelijke toptechnologie waarmee vrijwel alle PFOS en bijna alle andere PFAS uit het afvalwater van de 3M-fabriek in Zwijndrecht zullen worden verwijderd. 3M is reeds geruime tijd bezig met dit waterzuiveringsprogramma, en zal met de omgevingsinsanties verdere besprekingen aangaan over het verdere tijdschema van deze procescontrole."

Beheer van historische verspreiding

"Zoals wij herhaaldelijk hebben verklaard, "heeft 3M zich publiekelijk geëngageerd om te betalen voor gepaste sanering op alle wereldwijde locaties waar 3M PFAS heeft geproduceerd". 3M verbindt zich ertoe om elke definitieve saneringsbeslissing van OVAM met betrekking tot de sanering van verontreinigde grond en water waarvoor 3M verantwoordelijk is, uit te voeren. Het proces om de vereiste sanering te evalueren (beschrijvend bodemonderzoek) wordt momenteel op kosten van 3M en onder leiding van OVAM uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat we de meest geschikte en doeltreffende herstelmaatregelen nemen, zijn we begonnen met het verzamelen van de feiten volgens een rigoureuze wetenschappelijke aanpak. Het lopende bodemonderzoek zal helpen deze feiten vast te stellen en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor te stellen. Het zal ook informatie opleveren over de bijdragen die 3M gaat leveren aan deze oplossingen."

Engagement voor communicatie en overleg met de betrokken autoriteiten

"Wij begrijpen dat de burgers die in en rond Zwijndrecht wonen, zich zorgen maken en antwoorden op hun vragen willen. Binnenkort zullen wij contact hebben met de omwonenden en landbouwers rond onze site over hun bezorgdheden en vragen. Wij engageren ons om hen waar we kunnen te ondersteunen.

We zullen vergaderen met de Vlaamse regering, relevante agentschappen en vertegenwoordigers van de gemeenschap om deze kwesties aan te pakken. We hebben een website gecreëerd en zullen geïnteresseerde burgers informeren over hoe ze contact kunnen opnemen met 3M en hoe we hun problemen aanpakken.

Het besluit om veiligheidsmaatregelen voor landbouwproducten op te leggen - en de aard van die maatregelen - is de verantwoordelijkheid van het desbetreffende agentschap.  Wij werken actief samen met het agentschap en met deskundigen van plaatselijke gezondheidsdiensten om onze kennis over de toxicologie van PFAS te delen om hen te ondersteunen bij het nemen van hun beslissingen."

Slib in Duitsland

We vroegen 3M ook of het zeker is dat het geen PFOS/PFOA-houdend slib exporteerde naar Duitsland. Dat er PFOS-vervuild slib werd geëxporteerd naar Duitsland, wordt in de uitzending aangekaart.

Dit is het antwoord van het bedrijf: "Al onze mileu-onderaannemers zijn verplicht te opereren binnen de geldende regelgeving.  Wij hebben, binnen deze beperkte tijdsspanne, de specifieke informatie over de slibafvoer van voor 2006 niet kunnen verifiëren."

Meest gelezen