Robby De Caluwé (Open VLD) leidde de federale coronacommissie

Plenaire Kamer keurt verslag bijzondere coronacommissie goed

De plenaire Kamer heeft het eindverslag en de 134 aanbevelingen goedgekeurd van de bijzondere Kamercommissie die zich moest buigen over de manier waarop de coronacrisis is aangepakt. Dat gebeurde met 70 stemmen voor, 56 tegen en 2 onthoudingen.

In de tekst wordt gepleit voor een nieuw pandemieplan. Het vorige dateerde van 2006, maar werd niet geactualiseerd en was niet aangepast aan de zesde staatshervorming. Bedoeling van de commissie is dat voor eind 2022 een nieuw nationaal noodplan voor pandemieën het levenslicht ziet. Het plan moet worden afgestemd met andere crisisplannen en moet minstens elke drie jaar worden ingeoefend en geüpdatet of in herinnering worden gebracht. Bedoeling is ook dat het voldoende generiek is zodat het bij eender welke pandemie kan worden ingeschakeld. 

Het rapport staat ook stil bij de ingewikkelde staatsstructuur in ons land. Die werd tijdens de 46 hoorzittingen geregeld aangewezen als vertragende factor in de besluitvorming. Daarbij weerklonk vaak de roep om "eenheid van commando". De tekst merkt op dat in een federaal land als België niet kan worden gedacht aan één figuur die de nodige beslissingen neemt. Hij schuift daarom het Overlegcomité als geschikt orgaan naar voren. Elke regering van ons land is daarin vertegenwoordigd.

De bijzondere commissie beveelt ook een hervorming van het Crisiscentrum aan, zodat het permanent de crisis- en risicobeheersingsinstrumenten en -plannen kan bewaken en eventueel kan laten actualiseren door de bevoegde departementen. Binnen het Crisiscentrum zou ook een "Belgian Forward Looking Cell" worden opgericht. Die moet prioritaire risico's identificeren en nieuwe dreigingen en fenomenen monitoren.

Het rapport wijst ook op het belang van voldoende strategische reserves op elk ogenblik. De vernietiging van de strategische stock mondmaskers die vorig jaar aan het licht kwam, is wellicht niet vreemd aan die aanbeveling. Zo stelt de commissie voor om roterende strategische stocks aan beschermingsmateriaal, medisch materiaal en medicijnen op nationaal niveau aan te blijven houden.

Bij haar aantreden duidde de regering-De Croo met Pedro Facon onmiddellijk een coronacommissaris aan. In de aanbevelingen blijft die rol van de commissaris behouden. Bij het begin van een toekomstige crisis moet het Overlegcomité uiterlijk binnen de 24 uur na het ingaan van de federale fase - en sneller indien nodig - een commissaris aanduiden en de strategische doelstellingen vastleggen die zijn basisopdracht zullen vormen.

Daarnaast is er in het eindrapport ook aandacht voor een ambitieus preventiebeleid, net als er voor het zorgpersoneel aandacht is. Er moet verder werk gemaakt worden van de opwaardering van het statuut van het verpleegkundig personeel, onder meer door meer gekwalificeerd personeel in dienst te nemen. Het zorgpersoneel moet verder worden ondersteund door te blijven inzetten op een verlichting van hun werklast, zodat er meer handen vrijkomen voor zorg aan het bed.

De tekst bevat ook een Europese dimensie. Pleiten voor een actiever optreden van de EU op het vlak van het grensoverschrijdend gezondheidsbeleid en in het bijzonder van pandemiebestrijding is in de toekomst essentieel, luidt het.

Oppositie pleit voor onderzoekscommissie

Frieda Gijbels (N-VA) noemde de tekst een verslag van "gemiste kansen" en verweet het verslag "misplaatste voorzichtigheid". Hoewel een deel van de aanbevelingen uit de koker van haar fractie komt, kan N-VA niet akkoord gaan met het geheel. "Dit is niet wat de burger heeft verwacht", aldus Gijbels, die er opnieuw voor pleitte het werk voort te zetten als een onderzoekscommissie. 

Dat Vlaams Belang tegenstemde, mag geen verrassing heten. De partij verliet de commissie tijdens de beraadslaging over het verslag, nadat was gebleken dat de meerderheidspartijen een eerste aanzet voor aanbevelingen hadden gegeven, en kwam met een alternatief verslag. Sofie Merckx (PVDA) leest in het rapport "veertig bladzijden platitudes", maar geen fundamentele lessen. "De geschiedenis wordt herschreven, alle fouten worden toegedekt en er wordt in alle talen gezwegen over politieke verantwoordelijkheid", aldus Merckx.

Commissievoorzitter Robby De Caluwé (Open Vld) vond dat de commissie wel degelijk diepgaand werk heeft verricht en betwijfelde of een onderzoekscommissie meer uit de brand had kunnen slepen. Hij merkte op dat N-VA in het Vlaams parlement geen onderzoekscommissie heeft gevraagd. De Caluwé stelde nog dat hij heeft geprobeerd een consensus te vinden, maar sprak niettemin woorden van dank uit voor de oppositie die wel in de commissie actief aan de slag bleef. "De afwezigen hadden ongelijk", doelde hij op Vlaams Belang.

Het verslag is intussen al meer dan twee maanden oud. Net voor het zomerreces passeerde het al langs de bijzondere commissie. Die organiseerde het voorbije jaar 46 hoorzittingen met stakeholders en verantwoordelijken tijdens de crisis, die uiteindelijk uitmondden in het eindverslag met de meer dan honderd aanbevelingen.

Meest gelezen