CD&V wil recht op internet in de grondwet: "Noodzakelijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving"

De CD&V wil het recht op internet verankeren in de grondwet. Dat schrijft De Morgen en bevestigt Kamerlid Jan Briers aan onze redactie. De partij heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend. De christendemocraten willen daarmee de digitale kloof zoveel mogelijk verkleinen.

Het is moeilijk om je nog een leven zonder internet voor te stellen. "Scholen verwachten dat kinderen over internet beschikken, de overheden zijn er ook van overtuigd en veel bedrijven vragen hun werknemers om thuis te werken", legt Briers uit.

Internet is wat ons betreft echt een basisrecht

Kamerlid Jan Briers

"De grondwet zegt dat iedereen het recht heeft op een menswaardig leven", zegt Briers. "Je hebt recht op vrije keuze van arbeid, recht op sociale zekerheid en op behoorlijke huisvesting. Je kunt dat maar hebben als je ook tegelijkertijd toegang hebt tot het internet."

De christendemocraten willen daarom artikel 23 van de grondwet herzien (zie onderaan). "Het artikel is herzienbaar, laat het ons aanpakken", zegt de oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen, nu Kamerlid. "Internet is wat ons betreft echt een basisrecht."

8 procent heeft geen internet thuis

Volgens cijfers van Eurostat heeft 92 procent van de huishoudens in ons land toegang tot het internet. België scoort daarmee pal op het gemiddelde van de Europese Unie. Op Duitsland na doen al onze buurlanden het beter. In Luxemburg en Nederland bijvoorbeeld zijn 99 procent van de huishoudens aangesloten op het internet.

92 procent betekent dat 8 procent (nog) geen toegang heeft tot het internet. Vooral voor die mensen wordt de kloof met de rest steeds groter en groter. "Internet is een voorwaarde geworden om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving", legt Briers uit. "Het is ons communicatie- en werkmiddel. Het geeft toegang tot kennis, cultuur, creatie en productie."

Wie niet beschikt over het internet is erg kwetsbaar, klinkt het. "Een derde van de werklozen beschikt thuis niet over een internetaansluiting", legt hij uit. "Dat moeten we veranderen, anders halen we ze bijvoorbeeld niet uit de werkloosheid."

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) werkt overigens aan de automatisering van de sociale tarieven voor internet. Wie een laag inkomen heeft, zou zo automatisch kunnen genieten van het sociale tarief van de internetleveranciers. Naar analogie dus van de automatisering van de sociale tarieven voor de energiefactuur.

Geen internet nodig

De cijfers over de huishoudens zonder internet dateren van 2019. Wie aangaf thuis geen internet te hebben, moest ook aangeven waarom dat het geval was.

Er werden drie redenen opgegeven door de respondenten toen: "Ik heb elders al toegang tot het internet", "het is te duur" of "Ik heb geen internet nodig". Vooral de groep die aangeeft geen internet nodig te hebben is het grootst. Voor hen zal het dus wellicht weinig verschil maken of het recht op internet nu in de grondwet staat of niet.

Hieronder vindt u voor de volledigheid artikel 23 van de grondwet. De CD&V stelt dus voor om aan de opsomming van de rechten onderaan ook "toegang tot internet" toe te voegen.

Art. 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;

6° het recht op gezinsbijslagen.

Meest gelezen