FLEMAL

Regering bereikt arbeidsdeal: werkweek van 4 dagen en meer duidelijkheid voor maaltijdkoeriers

De topministers van de federale regering hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over de zogenoemde arbeidsdeal. Dat plan om de arbeidsmarkt te hervormen moet werkgevers én werknemers meer flexibiliteit geven en vooral meer mensen aan het werk krijgen. Een overzicht van wat er verandert.

De federale regering wil tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent halen. Nu is dat nog maar een dikke 71 procent. Om dat doel te bereiken, wil ze de arbeidsmarkt grondig hervormen. In oktober 2021 besliste de regering al om met een pakket maatregelen te komen. Die zogenoemde arbeidsdeal moet dus meer mensen aan het werk krijgen, maar moet ook meer flexibiliteit geven aan werkgevers en werknemers. 

"We willen zo groepen activeren voor wie het tot dusver niet zo interessant om aan het werk te gaan", zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). "Zo kunnen we in de komende jaren de activiteitsgraad procent per procent optrekken."

1. Werk en privéleven beter combineren

Werkweek van 4 dagen

De maatregelen moeten zorgen voor een betere balans tussen werk en privé. Zo wordt een werkweek van vier dagen mogelijk. Nu, als je had gehoopt dat je een dag minder zou moeten werken voor hetzelfde loon, moeten we je teleurstellen. Werknemers zullen er wel voor kunnen kiezen om vier langere dagen te werken, zodat ze op de vijfde dag vrij kunnen zijn. Een "meer gebalde werkweek" dus. 

Wisselend weekregime

Daarnaast zullen werknemers ook kunnen kiezen voor een wisselend weekregime: de ene week wat meer werken, om de andere week wat meer vrij te hebben. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor gescheiden koppels met kinderen die in een systeem van co-ouderschap zitten.

Voor beide bovenstaande regelingen ligt het initiatief altijd bij de werknemer en moet er een schriftelijke aanvraag gebeuren bij de werkgever. Als die laatste weigert, moet die dat ook voldoende motiveren. Een werknemer kan om de 6 maanden beslissen om de regeling al dan niet te hernieuwen.

Recht om offline te zijn

Daarnaast garandeert de regering ook het "recht om offline te zijn" (lees: om na je uren met rust gelaten te worden door je baas). Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) voerde die maatregel al in voor alle federale ambtenaren, maar die regeling wordt dus uitgebreid. Werkgevers zullen niet meer mogen verwachten van werknemers dat ze berichten of mails lezen of beantwoorden buiten de werkuren. De regel geldt voor bedrijven vanaf 20 werknemers.

Gisteren gaf Bart Verhulst nog in "Laat" uitleg over wat op tafel lag:

Videospeler inladen...

Tijdig zicht op dienstroosters

En ook naar de dienstroosters is gekeken. Wie werkt met onregelmatige dienstroosters - denk aan kassiers en kassiersters of seizoensarbeiders in de landbouw - moet volgens de wet vandaag 5 werkdagen op voorhand op de hoogte worden gebracht van zijn werkschema. De federale regering wil dat werknemers sneller zicht kunnen krijgen op hun roosters. De bekendmakingstermijn is daarvoor opgetrokken naar 7 werkdagen.

2. Meer opleidingen, makkelijker van job veranderen

Meer opleidingskansen

Meer investeren in opleidingen voor werknemers is een tweede belangrijke pijler van het plan van de regering. "We moeten in ons land echt een opleidingscultuur creëren", zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) daarover. Zo heeft elke werknemer vanaf dit jaar recht op minstens 3 opleidingsdagen per jaar, in 2023 moeten dat er 4 per jaar zijn, in 2024 wordt dat nog opgetrokken tot 5 per jaar. Daarnaast moet ook elk bedrijf met minstens 20 werknemers een individueel opleidingsplan opstellen voor haar werknemers.

Opzegtermijnen

Veranderen van job wordt bovendien makkelijker. Zo past de regering de regeling rond de opzegtermijnen aan. Zo mogen mensen na een ontslag overstappen naar een andere werkgever tijdens hun opzegtermijn. Daarvoor is een compensatieregeling uitgewerkt tussen de nieuwe en de oude werkgever. Bij oudere werknemers kan ook het laatste derde van de opzegtermijn, via de werkgeversbijdragen, worden omgezet in opleiding of outplacement.

David rozing

3. Wat met e-commerce en de platformeconomie?

Betere afspraken voor maaltijdkoeriers

Hét belangrijkste knelpunt was de regeling voor de platformeconomie. Dat is de sector van bedrijven als Deliveroo of Uber. De federale regering wil de werkomstandigheden van het personeel in die sector verbeteren, maar er was lange tijd discussie over hun statuut. Moeten de fietskoeriers die restaurantmaaltijden rondbrengen bijvoorbeeld als werknemers van die bedrijven beschouwd worden, of zijn het zelfstandigen? En op welke sociale bescherming kunnen zij rekenen?

Met een voorstel van de Europese Commissie daarover in de hand hebben de topministers 8 criteria vastgelegd op basis waarvan bepaald kan worden wie als zelfstandige en wie als werknemer beschouwd mag worden. Bij betwistingen kan de rechter zich daarop baseren. Hun sociale bescherming zou dan ook bepaald worden door dat statuut. Ook krijgen alle zogenoemde platformwerkers een verzekering bij een arbeidsongeval.

E-commerce en nachtwerk

De regels om te werken tussen 20 uur 's avonds en middernacht worden iets soepeler. Als 1 vakbond akkoord gaat om dan te werken, mag het (lees: een enkele vakbond kan ook geen veto meer geven), mits de nodige premies of extra loon. Die regeling bestond ook al een tijdje bij de regering-Michel: het was een experiment van toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V). 

Ook komen er proefprojecten in het komende anderhalf jaar: daarbij zou een werknemer kunnen werken tussen 8 uur en middernacht in de e-commercesector zonder toestemming van de vakbond. 

4. Knelpuntberoepen en diversiteit

Diversiteit opvolgen

Om zoveel mogelijk beschikbare arbeidskrachten aan het werk te kunnen laten gaan, wil de regering ook nagaan hoe het gesteld is met diversiteit en discriminatie op de werkvloer. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid zal de gegevens over diversiteit nauwer opvolgen per sector. Als er opvallende verschillen zijn tussen de cijfers binnen een sector en die binnen een specifiek bedrijf, zal het bedrijf een actieplan moeten voorleggen om daar iets aan te doen.

Knelpuntberoepen aanpakken

Per sector moeten de sociale partners om de twee jaar concreet aanwijzen waar de knelpuntberoepen zitten, wat de oorzaken zijn van de tekorten en wat de mogelijke maatregelen zijn om dat aan te pakken. Ook zullen de verschillende overheden van ons land nauwer samenwerken om die maatregelen te kunnen invoeren.

Meest gelezen