Vergunning voor bestaande en nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in Wilrijk vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zowel de omgevingsvergunning van de bestaande ISVAG-afvalverwerkingsinstallatie in het Antwerpse district Wilrijk als die voor de geplande nieuwe installatie die de huidige moet vervangen, vernietigd. ISVAG zal de bestaande installatie wel nog zes maanden lang kunnen blijven uitbaten.

Het is al de tweede keer dat ISVAG zijn plannen doorkruist ziet. Ook in 2019 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bestaande vergunning al eens. De Vlaamse regering gaf in 2020 een nieuwe vergunning, maar volgens de Raad werden de partijen die de vernietiging van de eerdere omgevingsvergunning bekwamen daarbij niet vooraf gehoord.

"Ze hebben dus niet de kans gekregen om toe te lichten welke gevolgen de vernietiging volgens hen had op de nieuw te nemen vergunningsbeslissing", klinkt het. "De Raad oordeelt dat daardoor de hoorplicht werd geschonden, wat een basisbeginsel is van de vergunningsprocedure."

Wat de vergunning voor de nieuwe installatie betreft, die eveneens in 2020 door de Vlaamse regering werd verleend, stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen naar eigen zeggen vast dat de beoordeling van de milieueffecten gebreken vertoont. Zo werden zowel de effecten van het niet realiseren van de plannen als mogelijke locatiealternatieven onvoldoende onderzocht.

De Raad merkt verder nog op dat het Vlaams Energieagentschap eerst een ongunstig advies en later een aangepast, "voorwaardelijk gunstig" advies indiende bij de vergunningsprocedure, meer bepaald over de kosten-batenanalyse. Dat aangepaste advies bevatte volgens de Raad echter geen inhoudelijke toetsing van de kosten-batenanalyse en de Vlaamse regering ging onvoldoende in op het oorspronkelijke ongunstige advies.

Bond Beter Leefmilieu is tevreden

De Bond Beter Leefmilieu (BBL), een van de partijen die ten strijde trokken tegen de vergunningen, juicht de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvast toe. 

"De geplande verbrandingsoven heeft een te grote capaciteit, hergebruikt nauwelijks zijn restwarmte en staat op een verkeerde locatie", vindt de koepelorganisatie voor milieu- en natuurverenigingen. "Voor Vlaanderen moet dit het signaal zijn om de blik op een circulaire toekomst te richten, en een pad uit te stippelen om de eigen ambities voor afvalvermindering waar te maken."

De BBL wijst erop dat ISVAG een pak meer afval wil verbranden dan binnen de huidige capaciteit, terwijl Vlaanderen net richting minder afval(verbranding) en meer hergebruik wil. ISVAG wilde de geplande nieuwe installatie wel paren aan een warmtenet in de omgeving, maar volgens de BBL heeft dat met name in het Antwerpse havengebied - waar meer industrie aanwezig is - meer zin.

"Maar wat blijkt? Die locatie-alternatieven zijn nauwelijks onderzocht", klinkt het nog. BBL vraagt nu aan de Vlaamse overheid om haar huiswerk rond afvalverwerking opnieuw te maken en voor "een duidelijk plan van aanpak" te kiezen in plaats van "een ad-hocbenadering en dito beoordeling van dossiers van individuele verbrandingsovens".

Minister Zuhal Demir: "Dit arrest gaan we dan ook niet zomaar naast ons neerleggen"

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageerde al kort op de beslissing. "De afweging rond de aanvragen van ISVAG waren niet evident en erg complex", stelt ze. "Dit arrest gaan we dan ook niet zomaar naast ons neerleggen, maar ernstig nemen, zoals we dat telkens doen. De Raad stelt dat meer alternatieven voor de nieuwe installatie onderzocht moesten worden. Bij een nieuwe beslissing in dit dossier zal dit dan ook onvermijdelijk een doorslaggevend element zijn."

Meest gelezen