Een man sprokkelt hout in een bos dat werd afgebrand voor landbouw op Madagaskar.
Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Nieuw VN-rapport is "ontnuchterende wake-upcall" over de toekomst van onze planeet

Ons klimaat verandert razendsnel en de gevolgen zijn steeds wijdverspreider, overal in de wereld. De gevolgen zijn ook zwaarder dan eerst ingeschat. Dat zegt het VN-klimaatpanel (IPCC) in zijn Syntheserapport, dat alle huidige kennis over het klimaat op onze planeet bundelt. Het rapport is heel alarmerend. Toch kunnen we als mens nog altijd de impact fel beperken, op voorwaarde dat er heel dringend actie wordt ondernomen. Het goede nieuws is dat we weten wat we moeten doen: "Dit rapport is een overlevingsgids voor de mensheid." 

Dit rapport is een samenvatting van zes vorige rapporten die het IPCC uitbracht, drie algemene klimaatrapporten en drie extra rapporten, onder meer over anderhalve graad. Vorige week (en tot in het weekend) bogen vertegenwoordigers van bijna 200 landen zich onder de paraplu van de VN over de slottekst. Pas in 2030 komt er opnieuw een Syntheserapport. Het is dus het laatste van dit decennium en alleen al daarom heel belangrijk.

We naderen het point of no return met onomkeerbare gevolgen

António Guterres, VN

Voor de start van de onderhandelingen, in Interlaken in Zwitserland, had VN-secretaris-generaal António Guterres al een schot voor de boeg gelost: "We naderen het point of no return (het punt waarop we niet meer terug kunnen, red.)", verwees Guterres naar de verdere opwarming met mogelijk onomkeerbare gevolgen voor mens en dier, als we niet snel genoeg ingrijpen. Het is net dat wat beleidsmakers verzuimd hebben de voorbije jaren, ondanks herhaaldelijke eerdere waarschuwingen. Het rapport is daarom alarmerend, maar benadrukt ook de mogelijkheden die we nog altijd hebben om het ergste te voorkomen.

We moeten mikken op klimaatneutraliteit tegen 2040 in plaats van 2050

António Guterres, VN

"We kunnen nog altijd de opwarming beperken tot anderhalve graad", zei Guterres vandaag. Hij noemt het rapport in dat verband "een overlevingsgids voor de mensheid." Guterres roept de beleidsmakers in westerse landen op om niet tegen 2050 voor klimaatneutraliteit te gaan, maar al tegen 2040. Het gaat onder meer om de Europese Unie, de VS en Japan. Niet alle landen hebben de doelstelling van 2050  uitgesproken: China en India willen het respectievelijk pas in 2060 of 2070 worden. "We wandelen op dun ijs, en dat ijs is snel aan het smelten." 

BEKIJK - Guterres geeft nieuwe speech: "We hebben een kwantumsprong nodig"

Videospeler inladen...

Het klimaatrapport in het kort:

 • het VN-klimaatpanel (IPCC) heeft een Syntheserapport uit dat als gouden standaard geldt voor alle kennis over ons klimaat 
 • het rapport is bedoeld als leidraad voor beleidsmakers die de nodige maatregelen moeten nemen, "cruciaal voor beleidsmakers" zeggen experts
 • het Syntheserapport zegt dat de doelstelling om de opwarming te beperken tot anderhalve graad nog altijd kan, maar dat het nu wel zéér dringend wordt, omdat we er maar niet in slagen om - ondanks gemaakte afspraken - de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen 
 • we hebben de kennis en middelen om in te grijpen, zoals hernieuwbare energie en het loslaten van fossiele brandstoffen, maar het moet dus een grote transformatie worden in plaats van kleine stapjes
 • ook het (beter) beschermen van de natuur kan ons al een heel eind mee op weg helpen, we zouden 30 tot 50 procent van alle land en oceanen moeten beschermen
 • ook moeten geldstromen nog veel meer in een andere richting geleid worden, weg van fossiele brandstoffen en richting hernieuwbare energie   
 • het IPCC rekende uit wat we moeten doen om onder anderhalve graad opwarming te blijven: de uitstoot van broeikasgassen met 43 procent afbouwen tegen 2030 en met 60 procent tegen 2035
 • velen zien het rapport als een laatste wake-upcall voor beleidsmakers
 • de anderhalve graad opwarming komt intussen steeds dichter, en zou structureel al een feit kunnen zijn tegen 2040
 • als de uitstoot van broeikasgassen de huidige stijgende trend blijft volgen, zou de zeespiegelstijging tegen 2300 tot 15 meter kunnen bedragen (bij een opwarming van 2 graden zal dat minder zijn)
 • los daarvan zijn er uiteraard ook de andere gevolgen zoals extreme weertypes, denk aan droogtes of overstromingen, of aan hevige cyclonen
 • als we het klimaatprobleem nu niet grondig genoeg aanpakken, zal de rekening voor toekomstige generaties des te groter zijn, zowel op menselijk als op economisch vlak
 • de kosten om nu de klimaatopwarming af te remmen, zullen met andere woorden kleiner zijn dan de rekening als het later uit hand loopt
 • de impact van de klimaatverandering is zeer ongelijk verdeeld: de landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatopwarming, lijden er het hardst onder
 • toch zullen we ook in België steeds meer de gevolgen voelen
 • ook wat betreft de generaties is de impact ongelijk verdeeld: wie nu wordt geboren, zal een veel grotere impact ondervinden dan bijvoorbeeld de grootouders
 • in het rapport wordt nogmaals de invloed van de mens op de opwarming benadrukt, omdat we massaal broeikasgassen hebben uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool
 • de opwarming is momenteel opgelopen tot 1,1 graden Celsius tegenover de referentieperiode 1850-1900. De langetermijndoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs is maximaal anderhalve graad, maar momenteel - met de huidige gemaakte beloftes - stevenen we nog altijd af op 2,5 tot 3 graden Celsius extra

BEKIJK - Stijn Vercruysse: "De VN-tekst is alarmerend":

Videospeler inladen...

Is het dan niet allemaal verloren, stilaan?

Ondanks de vele alarmbellen is er geen reden om de handdoek te gooien. Mochten we de doelstelling van maximaal anderhalve graad niet halen, dan blijft het belangrijk om het niet uit de hand te laten lopen. Elk tiende van een graad telt. En hoe meer actie we ondernemen, hoe beter, ook voor de toekomstige generaties. "Effectieve en eerlijke klimaatactie zal niet enkel verlies en schade voor mens en natuur beperken, het zal veel bredere positieve gevolgen hebben", zegt IPCC-voorzitter Hoesung Lee. 

Maar het mag nu wel vooruitgaan?

Maar intussen mag het dus wel vooruitgaan met het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, die de klimaatopwarming veroorzaken. Want de gevolgen zijn nu al groot, en worden steeds groter, zegt ook Aditi Makherji, een van de 93 auteurs van het Syntheserapport: "Zowat de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden die heel kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. In de voorbije 10 jaar lag het aantal doden als gevolg van overstromingen, droogte en stormen in die kwetsbare regio's 15 keer hoger dan in de rest van wereld." Het gaat dan bijvoorbeeld om de armere Afrikaanse of Aziatische landen. 

Waar gaan we die impact voelen?

In het lijvige rapport staan ook concrete grafieken en voorbeelden van de impact van de opwarming. Zo zullen toekomstige generaties veel harder afzien van de klimaatverstoring, met meer extremen (droogte/wateroverlast) en intensere hittegolven. In België zullen we dat laatste het hardst voelen in de steden, waar de warmte meer zal blijven hangen. 

VUB-klimaatprofessor Wim Thiery onderhandelde vorige week mee over de slottekst. Hij wijst op de impact voor toekomstige generaties en op de ongelijke verdeling van de impact: "Vooral de armere mensen gaan het voelen, dit wil zeggen mensen in armere landen maar ook de armere mensen bij ons." Ook de stijging van de zeespiegel kan tegen het einde van de eeuw een steeds groter probleem vormen aan de Belgische kust. Pessimistische scenario's spreken van een stijging van 1 tot 2 meter.

Betalen voor de klimaatopwarming zullen we sowieso moeten doen

Wim Thiery, klimaatwetenschapper

Thiery wijst op de impact van "dodelijke hitte": "Die kan niet enkel voor de mens grote gevolgen hebben, maar ook voor dieren, die in situaties kunnen belanden waarin hun wereld niet meer leefbaar is. Het kan ook de opbrengst van oogsten, bijvoorbeeld maïs, danig in de war sturen." Maar ook Thiery blijft optimistisch: "De doelstelling om de opwarming tot anderhalve graad te beperken kan nog, we hebben de technologie en het kapitaal ervoor. Betalen zullen we sowieso moeten doen, ofwel met grootscheepse investeringen in hernieuwbaar, ofwel achteraf om schade te vergoeden." 

Onderstaande grafieken tonen de impact van de klimaatopwarming op de mensen. De tijdlijn loopt van links naar rechts, hoe donkerder rood de kleur, hoe meer opwarming. Iets voorbij 2020 begint het verhaal waar we nu zitten, en wat we nog in de hand hebben. Daar tonen de op elkaar gestapelde balkjes de impact in functie van de verdere uitstoot. De grafiek daaronder geeft de "warming stripes" voor de mens mee. Je kan de figuurtjes visueel inpassen in de grafiek daar net boven om de impact in te schatten, maar één ding is duidelijk: hoe donkerder de kleur, hoe slechter, en voor de jongste generaties staat het meeste op het spel de komende jaren. Bron: klimaatrapport/Wim Thiery.

Wim Thiery sprak ook met "De wereld vandaag", beluister hier het volledige gesprek:

Samengevat?

"Dit rapport brengt slecht nieuws. Dat kunnen we zeker niet verdoezelen", vat Joeri Thijs van Greenpeace samen. "De impact van de klimaatcrisis is vandaag wijdverspreid, en ze is ook erger dan eerder werd voorspeld. Zonder snelle actie in de komende jaren riskeren belangrijke ecosystemen voor zowel mensen als dieren op termijn zelfs volledig in te storten. Dit rapport moet alle alarmbellen doen afgaan bij onze beleidsmakers. Het is een ontnuchterende wake-upcall." 

Dit rapport moet alle alarmbellen doen afgaan bij onze beleidsmakers

Joeri Thijs van Greenpeace

We staan voor de grootste uitdaging waar we als mensheid voor hebben gestaan, zegt Thijs. "Wat nu nodig nodig is, is een ongeziene transformatie in alle aspecten van de samenleving en die is niet makkelijk of evident. We staan voor een cruciale fase de komende jaren om de opwarming te beperken. De middelen zijn er: zonnepanelen, windturbines, de natuur zelf ook, die we meer ruimte moeten geven. Maar het moet een ongeziene transformatie worden in plaats van kleine pasjes." 

Klik hier voor het Syntheserapport. 

BEKIJK - Terzake sprak met Valerie Trouet van het nieuwe Belgische Klimaatcentrum: "De oplossing is eenvoudig, we moeten zo snel mogelijk naar een nuluitstoot van broeikasgassen"

Videospeler inladen...

Meest gelezen