vrijdag 13 december 2019
13 december 2019

Openbaarheid bestuur

Het Vlaams decreet Openbaarheid van Bestuur van 7 december 2018  is van toepassing op de VRT. 

De VRT geeft, in overeenstemming met de bepalingen uit het ‘Bestuursdecreet’, inzage in haar bestuursdocumenten, geeft er uitleg over en/of bezorgt er afschriften van.

Hieronder lees je hoe je een verzoek kan indienen, hoe de VRT jouw verzoek zal behandelen, en in welke gevallen de VRT jouw verzoek kan of moet weigeren. 

Aanvraag tot openbaarmaking

Hoe kan je een aanvraag indienen?

De aanvraag tot openbaarmaking van een bestuursdocument moet worden ingediend via de klantenmodule, per e-mail of per brief. Indien je een aanvraag verzendt naar een (e-mail)adres dat hiervoor niet bestemd is, kan de VRT je niet garanderen dat zij je vraag ontvangt en verder kan opvolgen.

Je aanvraag moet steeds volgende informatie bevatten (zie artikel II.40, §2 van het Bestuursdecreet):

  1. jouw volledige naam;
  2. jouw adres;
  3. de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren; en
  4. de keuze voor inzage of afschrift.

Wanneer je informatie van persoonlijke aard opvraagt, moet je eveneens aantonen dat je rechtstreeks en persoonlijk in jouw rechtssituatie kan worden geraakt (zie artikel II.40, §3 van het Bestuursdecreet)

De VRT vraagt je ook om aan te tonen dat je je identiteit correct hebt meegedeeld, door middel van een bewijsstuk. Enkel zo kan de VRT erop toezien dat de informatie niet op onrechtmatige wijze hergebruikt wordt (zie hoofdstuk 4 van het Bestuursdecreet).

Indien je de aanvraag namens een derde indient, moet je ook de identiteit van die derde bezorgen (en bewijzen) en de schriftelijke volmacht doorsturen op basis waarvan je voor die derde optreedt.

Hoe verzend je een aanvraag via de klantenmodule?

Via de klantenmodule kan je op de meest eenvoudige wijze je aanvraag aan de VRT richten.

Ga naar de VRT klantenmodule.

Hoe verzend je een aanvraag per e-mail?

Een aanvraag per e-mail richt je aan: klachtenprocedure@vrt.be.

Hoe verzend je een aanvraag per brief?

Een aanvraag per brief richt je aan:

VRT t.a.v. De klachtencoördinator

Kamer 9L48

A. Reyerslaan 52
1043 Brussel

Behandeling van de aanvraag

Als de VRT het bestuursdocument in haar bezit heeft of in een archief heeft neergelegd, zal zij de aanvraag behandelen. De VRT zal dit doen binnen de 20 kalenderdagen. Indien deze termijn voor de VRT onvoldoende zou zijn, zal de VRT je melden dat ze de termijn met 20 kalenderdagen verlengt, en zal de VRT je informeren over de reden voor het uitstel.

De VRT moet het bestuursdocument niet altijd vrijgeven. Het Bestuursdecreet omvat verschillende weigeringsgronden op basis waarvan de VRT de vraag tot openbaarmaking van een bestuursdocument mag of moet afwijzen.

Dit is onder meer geval wanneer:

  1. Het belang van de openbaarmaking niet opweegt tegen het economische, financiële of commerciële belang van de VRT. 
  2. De openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  3. Het bestuursdocument informatie bevat van een derde partij en VRT gebonden is door een geheimhoudingsverplichting.

Indien de VRT je aanvraag afwijst, zal ze motiveren waarom ze dit heeft gedaan. De VRT zal je ook informeren over eventuele beroepsmogelijkheden.

Als de VRT het bestuursdocument niet in haar bezit heeft, stuurt zij de aanvraag door naar de instantie die het document vermoedelijk in haar bezit heeft en brengt de VRT je daarvan op de hoogte.

Een vraag over VRT en haar aanbod?

Indien je een (andere) vraag of klacht hebt over de VRT en haar aanbod, neem dan zeker een kijkje op de pagina "Heeft u een vraag?" om alle relevante informatie te vinden.