EDUbox
digitale bib

Dankzij de digitale bib kan elk digitaal leerplatform de inhoud van alle EDUboxen zelf aanbieden. Kies op welke wijze jouw leerplatform het bestaande lesmateriaal integreert in het eigen systeem en koppel je eigen functionaliteiten eraan vast.

Modulair

Een voorbeeld en opdracht liever van plaats wisselen? Of slechts een deel van de EDUbox gebruiken? Door met modules te werken is het simpel om de EDUbox op te bouwen.

Aanpasbaar

In de digitale bib kunnen leerplatformen de teksten zelf nog aan passen naargelang hun doelpubliek. Handig in het geval dat een onderdeel of opdracht bijvoorbeeld te makkelijk of moeilijk is voor een bepaalde klasgroep.

Up-to-date

We houden de digitale bib up-to-date door de inhoud van elke nieuwe EDUbox toe te voegen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op het EDUbox-platform zijn de algemene VRT-gebruiksvoorwaarden en de onderstaande bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wanneer u het EDUbox-platform gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden.

Deze 10 gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle inhoud die door VRT wordt aangeboden op het EDUbox-platform (“EDUbox-content”), waaronder EDUbox-video’s, -teksten, -foto’s, etc.

  1. 01 U mag de EDUbox-content pas gebruiken nadat uw profiel werd goedgekeurd door VRT, en enkel voor de diensten die u hebt aangegeven in uw profiel. Wenst u de EDUbox-content voor andere diensten te gebruiken? Neem dan contact op met edubox@vrtnws.be.
  2. 02 U erkent dat de EDUbox-content auteursrechtelijk beschermd is. U zal deze rechten respecteren en derde partijen wijzen op het bestaan van deze auteursrechten.
  3. 03 U creëert een gratis gebruikersaccount voor VRT, zodat VRT kan nagaan op welke wijze de EDUbox-content gebruikt wordt.
  4. 04 U mag de EDUbox-content kosteloos gebruiken in het kader van uw dienstverlening. Dit is eveneens mogelijk in het kader van betalende dienstverlening, maar u mag geen extra kosten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aanrekenen voor het gebruik van de EDUbox-content. Dit betekent dat de EDUbox-content wel achter een inlogpagina kan staan (gratis registratie/aanvraag account voor het leerplatform), maar de EDUbox-content mag op zich niet het voorwerp zijn en geen deel uitmaken van een betalend aanbod.
  5. 05 U zorgt telkens voor een duidelijke naamsvermelding voor VRT bij de EDUbox-content en zorgt voor een doorverwijzing naar de website https://onderwijs.vrt.be/edubox
  6. 06 De EDUbox-content mag niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België, dan wel de waarden en normen van VRT.
  7. 07 U mag uw website of uw bedrijf niet associëren met VRT (bv. insinueren dat VRT uw website ondersteunt of er een samenwerking bestaat).
  8. 08 U aanvaardt dat VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de EDUbox-content. VRT is verantwoordelijk voor de inhoud van de EDUbox-content, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u ervan maakt.
  9. 09 U zal onmiddellijk actie ondernemen, indien VRT vraagt het gebruik van de EDUbox-content te wijzigen, dan wel het gebruik onmiddellijk stop te zetten. VRT heeft het recht deze acties te vragen, zonder motivering op te geven. Ook behoudt VRT zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod van EDUbox-content stop te zetten.
  10. 10 Het is voor VRT van belang om te weten wie haar diensten gebruikt. U gaat ermee akkoord om in ruil voor het kosteloos gebruik van de EDUbox-content, VRT elk kwartaal geanonimiseerde data over te maken: het aantal gebruikers dat in contact kwam met de EDUbox-content, het type gebruiker (bv. leerling, leerkracht), het onderwijssysteem van de gebruiker (1ste graad A/B, ASO, BSO, KSO, TSO), etc.

Volg ons op sociale media