maandag 15 mei 2023
15 mei 2023

Integriteitscode

VRT wil handelen als een goede burger. De integriteitscode en het integriteitscharter vormen de basis voor de legitimiteit van de openbare omroep en voor het vertrouwen van de Vlamingen in VRT.

Het charter en de code gaan kortweg over eerlijk, betrouwbaar, professioneel en verantwoordelijk beslissen, handelen en communiceren binnen en buiten VRT. 

 • In het charter staan de 10 basisprincipes. 
 • De code gaat over de toepassing ervan in de praktijk. 

Het charter en de code moeten dienen als een morele leidraad voor iedereen die bij de omroep werkt, maar met een uitgesproken voorbeeldrol voor leidinggevenden en management. 

Er staan uiteraard plichten in, maar ook evenveel rechten waar medewerkers zich op kunnen beroepen.

Integriteitscharter

 1. VRT neemt haar beslissingen onafhankelijk en op basis van het maatschappelijk belang, het belang van het bedrijf en zijn medewerkers.
 2. VRT en haar medewerkers stellen zich professioneel op. Ze beschouwen het als een gezamenlijke opdracht om de verwachtingen inzake kwaliteit en verantwoordelijkheid die de samenleving van de openbare omroep heeft, waar te maken. 
 3. Ook in hun gedrag buiten het werk vermijden VRT-medewerkers schade toe te brengen aan het vertrouwen in de onpartijdige berichtgeving en de professionele werking van VRT.
 4. VRT en haar medewerkers gaan respectvol om met externe partners, met mensen die een rol spelen in onze programma’s en met de mediagebruikers. Dat gebeurt in onze interne en externe handelingen, maar ook in onze programma’s en andere producten. Leidinggevenden zien daarop toe.
 5. VRT en haar medewerkers investeren in een respectvolle arbeidsrelatie. VRT-medewerkers gaan op een collegiale en respectvolle manier met elkaar om.
 6. VRT en haar medewerkers gaan zorgzaam en verantwoordelijk om met het geld en de middelen die hen ter beschikking zijn gesteld.
 7. VRT-medewerkers gaan zorgzaam en verantwoordelijk om met strategisch belangrijke of vertrouwelijke  informatie.
 8. VRT en haar medewerkers respecteren de wettelijke voorschriften.
 9. VRT en haar medewerkers werken transparant en leggen verantwoording af.
 10. VRT en haar medewerkers beoordelen integriteits­vraagstukken niet zwart-wit. VRT moedigt intern overleg over integriteit aan.  

Bij het naleven van deze tien basisprincipes hebben leidinggevenden een voorbeeldfunctie.

Bij VRT is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag - met name geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag - ontoelaatbaar. VRT heeft een duidelijk beleid en interne procedures rond grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers van VRT, maar ook medewerkers van externe partners, productiehuizen of leveranciers, kunnen dit gedrag melden bij de VRT-preventieadviseur psychosociale aspecten Sandra Naelaerts of bij de adviseur Programma-ethiek en Integriteit Ruud Hendrickx.

Sandra Naelaerts (Preventie): 02 741 32 06 of sandra.naelaerts@vrt.be

Ruud Hendrickx (Programma-ethiek): 0479 74 11 02 of ruud.hendrickx@vrt.be 

Gerelateerd