dinsdag 07 juli 2020
07 juli 2020

Informatie aan controleorganen

De VRT geeft elk controleorgaan de meest ruime informatie die dat orgaan nodig heeft om zijn toezicht te kunnen uitvoeren.

Delen van informatie

Het VRT-management geeft aan elk controleorgaan de meest ruime informatie die dat orgaan nodig heeft om haar toezicht te kunnen uitvoeren.

Vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige documenten en informatie kunnen worden opgevraagd door het Rekenhof, de Gemeenschapsafgevaardigde, het Auditcomité, de Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap en de Commisaris, in het kader van de toezichtsrol van deze organen.

De VRT kent verschillende toezichtsorganen, zowel in haar rol als vennootschap als in haar rol van overheidsinstelling. Als vennootschap wordt zij in de eerste plaats gecontroleerd door de Algemene vergadering. Die heeft vraagrecht ten aanzien van het management, keurt de jaarrekening goed, benoemt de CEO en is bevoegd voor de kwijting van de bestuurders. De Algemene vergadering wordt bijgestaan door de Commissaris. De Algemene vergadering oefent toezicht uit op de raad van bestuur. De Raad van bestuur is bevoegd voor de Strategie van de VRT, onder andere met de goedkeuring van de beheersovereenkomsten, meerjarenplannen en ondernemingsplannen. De raad wordt ondersteund door het Remuneratie-Comité, het Strategisch Comité VAR en dochterondernemingen VAR en het Auditcomité. De raad wordt ook bijgestaan door een woordvoerder, een secretaris en de interne audit. Zij oefent toezicht uit op de CEO en het managament. Het management heeft de exclusieve operationele bevoegdheid. Als overheidsinstelling wordt de VRT gecontroleerd door de Vlaamse regering. Dat heeft “wettigheidstoezicht” op alle activiteiten van de VRT. De regering wordt bijgestaan door de Gemeenschapsafgevaardigde en Audit Vlaanderen. De Vlaamse regering staat onder toezicht van het Vlaams Parlement. Die wordt bijgestaan door het Rekenhof en door de Vlaamse Regulator voor de Media.

Informatie aan Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt alle informatie gegeven voor het uitoefenen van zijn opdracht. Uitgesloten van dit principe zijn wel zuiver operationele documenten, zoals overeenkomsten en facturen.

Artikel 13, §2 en §3 van het mediadecreet geeft aan welke informatie de VRT-directie moet geven aan de raad van bestuur:

Ҥ2 ... De gedelegeerd bestuurder verstrekt aan de raad van bestuur alle nuttige inlichtingen en brengt alle aangelegenheden die voor een behoorlijke uitoefening van de bevoegdheden van de raad van bestuur nuttig of nodig zijn, op de agenda van de raad van bestuur.

§3. Ter uitvoering van de bevoegdheden, vermeld in §1, kunnen de leden van de raad van bestuur, via de voorzitter, op elk moment alle documenten en geschriften van de VRT inzien. De voorzitter kan via de gedelegeerd bestuurder van de leden van het directiecollege en van alle andere personeelsleden alle verduidelijkingen en alle verificaties vorderen die de raad of een lid nodig achten voor de uitvoering van de bevoegdheden van de raad van bestuur.”

Informatie aan het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement oefent toezicht uit op de Vlaamse Regering en kan die binnen de perken van diens eigen bevoegdheid aanspreken.

Het parlement kan de regering ondervragen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de beheersovereenkomst of de rechtmatigheid van de activiteiten van de VRT.

Dit betekent niet dat het parlement automatisch het recht heeft alle informatie te krijgen over operationele aangelegenheden van de VRT.

Gerelateerd