Financieringspijlers

Naast de overheidsfinanciering haalt de VRT nog inkomsten uit andere bronnen, zowel uit commerciële als niet-commerciële activiteiten.

Video player inladen ...

De VRT onderscheidt acht financieringspijlers, waarvan de indeling gebaseerd is op het Kader voor Merchandising en Nevenactiviteiten (het kader waarbinnen de VRT commerciële activiteiten kan uitoefenen).

Pijler 1: Subsidies

 • de basisdotatie van de Vlaamse Overheid voor de inhoudelijke publieke opdracht;
 • de dotatie voor het Brussels Philharmonic, en de overige subsidies (deze zijn steeds gebaseerd op een individueel subsidiebesluit van een overheidsinstantie).

De Vlaamse burger draagt via zijn belastingsbijdragen gemiddeld 41,2 euro per jaar (2016) (of 11,3 eurocent per dag) bij aan de werking van de publieke omroep.
Daarvoor krijgt hij drie televisiekanalen (Eén, Canvas en Ketnet), vijf radionetten (Radio 1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel), verschillende websites en extra digitaal aanbod.

Pijler 2: Inkomsten uit de exploitatie van het openbaar aanbod : distributie-inkomsten

 • De vergoedingen die de VRT ontvangt van de kabeldistributeurs voor het lineair uitzenden van de VRT-programma’s. Het gaat hier niet alleen om Belgische distributeurs zoals Proximus en Telenet, maar ook om distributeurs in Nederland en Duitsland.
 • De vergoedingen van Telenet en Proximus voor het aanbod-op-aanvraag , en voor de interactieve applicaties die met het aanbod worden meegestuurd.
 • De inkomsten uit sms- en betaallijnen.

Pijler 3: Inkomsten uit Boodschappen van Algemeen Nut

 • Overheidsinstellingen, sociale en humanitaire verenigingen, en verenigingen uit het domein van het algemeen welzijn kunnen - tegen vergoeding - via de lineaire radio- en televisiekanalen korte, informatieve boodschappen brengen. Deze inkomsten worden verworven via VAR.

Pijler 4. Inkomsten uit commerciële communicatie

 • Onder commerciële communicatie wordt verstaan: elke vorm van het ter-beschikking-stellen van commerciële ruimte via de VRT-media aan adverteerders die hiermee hun goederen of diensten, dan wel hun imago wensen te promoten, en dit tegen betaling. Vormen van commerciële communicatie zijn radioreclame, radiosponsoring, televisiesponsoring, sponsoring niet-uitgezonden evenementen, internetreclame en financiële productplaatsing (het tegen betaling in beeld brengen van een product, merk of dienst in een televisieprogramma).
 • De opbrengsten uit commerciële communicatie worden – op uitzondering van de financiële productplaatsing - door VAR verworven.

Beperkingen van commerciële inkomsten

Wat de commerciële communicatie en de boodschappen van algemeen nut (BAN’s) betreft, is er in de beheersovereenkomst een beperking vastgelegd: VRT mag jaarlijks netto maximaal 72,84 miljoen euro omzet uit deze activiteiten genereren (jaarlijks geïndexeerd).

Binnen dit globaal plafond wordt uitgegaan van een systeem van ‘communicerende vaten’. Dat wil zeggen dat minderinkomsten uit één type van commerciële communicatie gecompenseerd kunnen worden door meerinkomsten uit een ander type of andere types van commerciële communicatie, evenwel zonder daarbij de grenzen van onderstaande twee subplafonds te overschrijden (de werkbaarheid hiervan wordt tweejaarlijks geëvalueerd)

    Subplafond 1: Binnen de begrenzing voor inkomsten uit commerciële communicatie en BAN wordt er een     tweede  bovengrens vastgelegd op  17,33 miljoen euro (jaarlijks te indexeren  vanaf 1 januari 2017) voor     televisiesponsoring en televisievisibiliteit  gegeven in het kader van sponsoring van niet-uitgezonden      evenementen.

    Subplafond 2: Binnen de begrenzing voor inkomsten uit  commerciële communicatie en BAN wordt er een     derde bovengrens  vastgelegd op  3,00 miljoen euro (jaarlijks te indexeren vanaf 1 januari  2017) voor display en     inkomsten uit videoformaten bij niet- lineaire videocontent.

De bedragen 72,84 miljoen euro (x), 17,33 miljoen euro (y) en 3,00 miljoen euro  (z)  worden jaarlijks met ingang van 1 januari 2017 geïndexeerd.

Overschotten of tekorten op commerciële inkomsten

Als de totale inkomsten uit commerciële communicatie groter zijn dan 71,8 miljoen euro (=jaarlijks geïndexeerd plafond – 1 miljoen euro), maar kleiner of gelijk zijn aan het globaal plafond, gaat het verschil tussen de totale inkomsten en 71,8 miljoen naar het Mediafonds en eventueel naar een wachtrekening.

Anderzijds is door de Vlaamse Overheid voor de commerciële communicatie en de BAN's een gegarandeerde minimumgrens bepaald (= 85% van het plafond). Wanneer deze middelen onder het minimumniveau dalen, wordt de compensatieprocedure in werking gesteld en wordt het verschil door de Vlaamse Gemeenschap aan de VRT bijbetaald.

Extra informatie over de promotievorm Productplaatsing

Pijler 5. Inkomsten uit de exploitatie van afgeleiden

 • Afgeleide producten zijn afgeleid van de VRT-netten en hun programma’s, maar maken er geen fundamenteel onderdeel van uit. Met de afgeleide producten wordt in eerste instantie een commercieel doel nagestreefd, naast het ondersteunen van de VRT-merken.
 • De hoofdactiviteiten zijn: verkoop van merchandisingproducten (boeken, dvd's, cd’s,…) organisatie van evenementen, en aanbod-op-aanvraag aangeboden onder “Ooit Gemist”. Deze activiteiten worden gegroepeerd onder de noemer  Brand Extensions.
 • Deze commerciële activiteiten zijn niet te verwarren met de louter promotionele activiteiten die de VRT ontwikkelt in overeenstemming met zijn openbare opdracht. Deze promotionele activiteiten kunnen bestaan uit dezelfde soort activiteit (zoals bijvoorbeeld organiseren van evenementen en optredens), maar onderscheiden zich van de commerciële activiteiten door het louter promotionele karakter.

Pijler 6. Inkomsten uit andere commerciële exploitaties

 • Andere commerciële exploitatie omvat de inkomsten uit de verkoop van programma’s en formats.
 • Ook dienstverlening zoals vertaling en ondertiteling, het verzorgen van transmissiediensten (ter beschikking stellen van communicatielijnen), het verhuren van productiemiddelen, … behoren tot de andere commerciële exploitatie van de VRT.

Pijler 7. Andere inkomsten

 • De opbrengsten van samenwerking rond programma’s (zowel de institutionele als niet-institutionele financiering);
 • Opbrengsten uit geleide bezoeken;
 • Gerecupereerde kosten (vb. tussenkomsten van verzekeringen,…);
 • Deelname door het personeel in de kosten van het bedrijfsrestaurant;
 • Financiële opbrengsten, meerwaarden, schadevergoedingen,…

Pijler 8. Ruilen

 • De “facilitaire toelevering” of productieruil: de VRT levert prestaties aan externe productiehuizen in het kader van productieovereenkomsten. De waarde van de onderaanneming wordt mee opgenomen in de waarde van de uitzendrechten.
 • De contracten “mediaruimte” zijn overeenkomsten van VRT met andere mediagroepen met het oog op wederzijdse vermeldingen in elkaars media zoals kranten en tijdschriften.
 • De “gemengde ruilen”: spotjes of promotionele aankondigingen worden geruild voor o.a. promotionele aanwezigheid van VRT op evenementen, levering van data, levering van hand- en spandiensten voor een VRT productie, uitzendrechten, enz… Hieronder valt ook de productplaasting in natura, nl. het in beeld brengen van een merk, een product of een dienst waarbij de adverteerder in ruil het product of de dienst aanbiedt.

 

Gerelateerd