VRT Comités

De Raad van Bestuur telt drie subcomités: het Auditcomité, het Strategisch comité Var en dochterondernemingen Var en het Remuneratie-en benoemingscomité.

De Vlaamse Regering heeft op 17 januari 2020, 12 nieuwe bestuurders benoemd voor de Raad van Bestuur van de VRT. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. 

De lijst van mandaten hieronder is geldig tot en met de laatste vergadering van de lopende ambtstermijn ( 20 januari 2020)

Vanaf 27 januari treedt de nieuwe Raad van Bestuur aan. Tijdens de installatievergadering zullen onderstaande mandaten herverdeeld worden.

Het Auditcomité

Het Audicomité bestaat uit volgende leden:

 • Charlotte Verhaeghe (Voorzitter)
 • Marc De Clercq
 • Chris Reniers
 • Luc Van den Brande

Het Auditcomité staat de raad van bestuur bij in zijn toezichtsfunctie

 • op het vlak van de financiële informatie van de VRT
 • de naleving door de vennootschap VRT van wettelijke verplichtingen
 • de kwalificaties en de onafhankelijkheid van de bij de VRT aangestelde commissaris
 • de werking van interne controles en risicobeheersing.

De gedelegeerd bestuurder, de gemeenschapsafgevaardigde en de manager Interne Audit wonen de vergaderingen bij.

De dienst Interne audit ressorteert onder de voorzitter van het auditcomité van de Raad van Bestuur.

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var bestaan uit volgende leden:

 • Dirk Sterckx ( voorzitter) 
 • Nico Moyaert
 • Jan Roegiers
 • Freya Piryns
 • Marc De Clercq

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var ondersteunt de raad van bestuur van de VRT

 • bij het oriënteren van de strategie van Var en haar dochterondernemingen 
 • het toezicht op de uitvoering van deze strategie
 • het functioneert als overlegforum met het management van de Var
 • bereidt de beslissingen van de Raad van Bestuur over de Var en de dochterondernemingen van de Var voor.

De gemeenschapsafgevaardigde, de gedelegeerd bestuurder, het bestuurslid dat zetelt in de Raad van Bestuur van de Var (Philippe Beinaerts) en de voorzitter van de Raad van Bestuur worden als waarnemers uitgenodigd om de vergaderingen van het Strategisch Comité Var bij te wonen.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité

Het Remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit volgende leden:

 • Luc Van den Brande
 • Nico Moyaert
 • Dirk Sterckx

Het Remuneratie- en benoemingscomité doet voorstellen aan de Raad van Bestuur voor het vastleggen van de jaarlijkse doelstellingen voor de gedelegeerd bestuurder en van de leden van het VRT-directiecollege. 

Het bereidt ook de evaluatie over het behalen van deze doelstellingen voor en heeft ook een rol bij het formuleren van voorstellen voor het verloningsbeleid van het management en voor benoeming of ontslag van leden van het VRT-directiecollege.

Gerelateerd