dinsdag 09 augustus 2022
09 augustus 2022

VRT Comités

De Raad van Bestuur telt drie subcomités: het Auditcomité, het Strategisch comité Var en dochterondernemingen Var en het Remuneratie-en benoemingscomité. Daarnaast kunnen er ook comités ad hoc worden opgericht.

Het Auditcomité

Het Audicomité bestaat uit volgende leden:

 • Rozane De Cock – Voorzitter
 • Philippe Beinaerts
 • Jo Maes
 • Frieda Brepoels – uitgenodigd als Voorzitter RvB

Het Auditcomité staat de raad van bestuur bij in zijn toezichtsfunctie

 • op het vlak van de financiële informatie van de VRT
 • de naleving door de vennootschap VRT van wettelijke verplichtingen
 • de kwalificaties en de onafhankelijkheid van de bij de VRT aangestelde commissaris
 • de werking van interne controles en risicobeheersing.

 

Waarnemers

De gedelegeerd bestuurder, de gemeenschapsafgevaardigde en de manager Interne Audit wonen de vergaderingen bij.

De dienst Interne audit ressorteert onder de voorzitter van het auditcomité van de Raad van Bestuur.

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var bestaan uit volgende leden:

 • Dirk Sterckx – Voorzitter
 • Philippe Beinaerts  – wordt mee uitgenodigd als vaste vertegenwoordiger namens Raad van Bestuur VRT in de RVB Var
 • Bart Caron
 • Rozane De Cock
 • Eric Deleu
 • Nico Moyaert
 • Jacqueline Smit
 • Frieda Brepoels – uitgenodigd als Voorzitter VRT

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var ondersteunt de raad van bestuur van de VRT

 • bij het oriënteren van de strategie van Var en haar dochterondernemingen 
 • het toezicht op de uitvoering van deze strategie
 • het functioneert als overlegforum met het management van de Var
 • bereidt de beslissingen van de Raad van Bestuur over de Var en de dochterondernemingen van de Var voor.

Waarnemers

De gemeenschapsafgevaardigde, de gedelegeerd bestuurder, het bestuurslid dat zetelt in de Raad van Bestuur van de Var (Philippe Beinaerts) en de voorzitter van de Raad van Bestuur worden als waarnemers uitgenodigd om de vergaderingen van het Strategisch Comité Var bij te wonen.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité

Het Remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit volgende leden:

 • Frieda Brepoels – Voorzitter ex officio
 • Nico Moyaert
 • Dirk Sterckx
 • Joeri Van Den Bergh

Het Remuneratie- en benoemingscomité doet voorstellen aan de Raad van Bestuur voor het vastleggen van de jaarlijkse doelstellingen voor de gedelegeerd bestuurder en van de leden van het VRT-directiecollege. 

Het bereidt ook de evaluatie over het behalen van deze doelstellingen voor en heeft ook een rol bij het formuleren van voorstellen voor het verloningsbeleid van het management en voor benoeming of ontslag van leden van het VRT-directiecollege.

Gerelateerd