VRT Comités

De Raad van Bestuur telt drie subcomités: het Auditcomité, het Strategisch comité Var en dochterondernemingen Var en het Remuneratie-en benoemingscomité. Daarnaast zijn er ook enkele comités ad hoc.

Het Auditcomité

Het Audicomité bestaat uit volgende leden:

 • Charlotte Verhaeghe (Voorzitter)
 • Rozane De Cock
 • Lynn Wezenbeek
 • Luc Van den Brande ( uitgenodigd als voorzitter van de RvB)

Het Auditcomité staat de raad van bestuur bij in zijn toezichtsfunctie

 • op het vlak van de financiële informatie van de VRT
 • de naleving door de vennootschap VRT van wettelijke verplichtingen
 • de kwalificaties en de onafhankelijkheid van de bij de VRT aangestelde commissaris
 • de werking van interne controles en risicobeheersing.

 

Waarnemers

De gedelegeerd bestuurder, de gemeenschapsafgevaardigde en de manager Interne Audit wonen de vergaderingen bij.

De dienst Interne audit ressorteert onder de voorzitter van het auditcomité van de Raad van Bestuur.

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var bestaan uit volgende leden:

 • Dirk Sterckx ( voorzitter) 
 • Bart Caron
 • Rozane De Cock
 • Eric Deleu
 • Nico Moyaert

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var ondersteunt de raad van bestuur van de VRT

 • bij het oriënteren van de strategie van Var en haar dochterondernemingen 
 • het toezicht op de uitvoering van deze strategie
 • het functioneert als overlegforum met het management van de Var
 • bereidt de beslissingen van de Raad van Bestuur over de Var en de dochterondernemingen van de Var voor.

Waarnemers

De gemeenschapsafgevaardigde, de gedelegeerd bestuurder, het bestuurslid dat zetelt in de Raad van Bestuur van de Var (Philippe Beinaerts) en de voorzitter van de Raad van Bestuur worden als waarnemers uitgenodigd om de vergaderingen van het Strategisch Comité Var bij te wonen.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité

Het Remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit volgende leden:

 • Luc Van den Brande
 • Nico Moyaert
 • Dirk Sterckx

Het Remuneratie- en benoemingscomité doet voorstellen aan de Raad van Bestuur voor het vastleggen van de jaarlijkse doelstellingen voor de gedelegeerd bestuurder en van de leden van het VRT-directiecollege. 

Het bereidt ook de evaluatie over het behalen van deze doelstellingen voor en heeft ook een rol bij het formuleren van voorstellen voor het verloningsbeleid van het management en voor benoeming of ontslag van leden van het VRT-directiecollege.

Ad hoc comité Beheersovereenkomst

 • Luc Van den Brande (voorzitter)
 • Genevieve Lombaerts
 • Nico Moyaert

Ad hoc comité Nieuwbouw

 • Stefaan d'Haeze (voorzitter)
 • Bart Caron
 • Eric Deleu

Gerelateerd