donderdag 28 september 2023
28 september 2023

VRT Comités

De Raad van Bestuur telt drie subcomités: het Auditcomité, het Strategisch comité Var en dochterondernemingen Var en het Remuneratie-en benoemingscomité. Daarnaast kunnen er ook comités ad hoc worden opgericht.

Het Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit volgende leden:

 • Rozane De Cock – Voorzitter
 • Philippe Beinaerts
 • Jo Maes

Het Auditcomité staat de raad van bestuur bij in zijn toezichtsfunctie

 • op het vlak van de financiële informatie van de VRT
 • de naleving door de vennootschap VRT van wettelijke verplichtingen
 • de kwalificaties en de onafhankelijkheid van de bij de VRT aangestelde commissaris
 • de werking van interne controles en risicobeheersing.

Daarnaast is er een permanente uitnodiging voor de voorzitter van de Raad van Bestuur Frieda Brepoels, de Gemeenschapsafgevaardigde Elisabeth Matthys en de Gedelegeerd Bestuurder Frederik Delaplace. De vergadering van het Auditcomité wordt tevens bijgewoond door de manager Interne Audit Koen De Hauw, die ook de rol van secretaris waarneemt.

De dienst Interne audit ressorteert rechtstreeks onder de voorzitter van het auditcomité van VRT, zoals bepaald in het mediadecreet.

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var bestaan uit volgende leden:

 • Jacqueline Smit – Voorzitter
 • Philippe Beinaerts  – wordt mee uitgenodigd als vaste vertegenwoordiger namens Raad van Bestuur VRT in de RVB Var
 • Bart Caron
 • Rozane De Cock
 • Eric Deleu
 • Nico Moyaert
 • Heidi De Pauw
 • Frieda Brepoels – uitgenodigd als Voorzitter VRT

Het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen van Var ondersteunt de raad van bestuur van de VRT

 • bij het oriënteren van de strategie van Var en haar dochterondernemingen 
 • het toezicht op de uitvoering van deze strategie
 • het functioneert als overlegforum met het management van de Var
 • bereidt de beslissingen van de Raad van Bestuur over de Var en de dochterondernemingen van de Var voor.

Waarnemers

De gemeenschapsafgevaardigde, de gedelegeerd bestuurder, het bestuurslid dat zetelt in de Raad van Bestuur van de Var (Philippe Beinaerts) en de voorzitter van de Raad van Bestuur worden als waarnemers uitgenodigd om de vergaderingen van het Strategisch Comité Var bij te wonen.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité

Het Remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit volgende leden:

 • Frieda Brepoels – Voorzitter ex officio
 • Nico Moyaert
 • Heidi De Pauw
 • Joeri Van Den Bergh

Het Remuneratie- en benoemingscomité doet voorstellen aan de Raad van Bestuur voor het vastleggen van de jaarlijkse doelstellingen voor de gedelegeerd bestuurder en van de leden van het VRT-directiecollege. 

Het bereidt ook de evaluatie over het behalen van deze doelstellingen voor en heeft ook een rol bij het formuleren van voorstellen voor het verloningsbeleid van het management en voor benoeming of ontslag van leden van het VRT-directiecollege.

Ad-hocsubcomite Beheersovereenkomst

Het ad-hocsubcomite BHO bestaat uit volgende leden:

 • Frieda Brepoels voorzitter
 • Vivi Lombaerts 
 • Nico Moyaert 
 • Marleen Nijsten

Gerelateerd