donderdag 18 april 2024
18 april 2024

Toepassing wet op de overheidsopdrachten

De VRT raadpleegt de markt voor werken, diensten en leveringen in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

Wat is de wet op de overheidsopdrachten?

Deze regelgeving ondersteunt de vrijmaking van de markt, de verruiming van de concurrentie en de rationalisatie van de overheidsaanbestedingen. Ze stoelt op de basisprincipes "gelijkheid, transparantie, mededinging en openbaarheid".

De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

Hoe wordt de wet op de overheidsopdrachten toegepast?

Concreet betekent dit voor de VRT het volgende:

  • opdrachten ter waarde van maximum 30.000 euro:

de gunning mag onderhands gebeuren (met respect voor het principe van de mededinging), via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

  • opdrachten ter waarde van meer dan 30.000 euro en minder dan 140.000 euro:

de gunning mag onderhands gebeuren, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, maar met verplichte mededinging (minstens drie offertes).

  • opdrachten ter waarde van meer dan 140.000 euro en 221.000 euro (voor levering en diensten) en minder dan 5.538.000 euro (voor aanneming van werken): 

hoofdzakelijk valt VRT hierbij terug op de offerteaanvraag waarbij de opdracht federaal moet worden gepubliceerd gedurende 35 kalenderdagen bij een open procedure. Wanneer VRT kiest voor beperkte procedure hebben kandidaten 30 kalenderdagen om een kandidatuur (aanvraag tot deelneming) in te dienen, volgend op de kandidatuurdeelname hebben de gekozen kandidaten 30 kalenderdagen om hun offerte in te dienen. Hierbij dienen we ook rekening te houden met een standstill van 15 kalenderdagen na beslissing vooraleer over te kunnen gaan tot uitvoering van de opdracht. 

De onderhandelingsprocedure (zonder en met bekendmaking) is een uitzonderingsprocedure en als dusdanig slechts toegelaten in de in de wet op overheidsopdrachten limitatief opgesomde gevallen.

Wat zijn de gunningscriteria?

Bij de keuze van de leverancier spelen diverse gunningscriteria een rol in de toewijzing van de opdracht waaronder prijs, plan van aanpak, kwaliteit, looptijd, veiligheid, waarborg, kennisoverdracht, ... Dit om de economisch meest voordelige overeenkomst af te sluiten voor de VRT.

Zijn er uitzonderingen op de wet?

Diensten die betrekking hebben op de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van gebruiksklaar programmamateriaal bestemd voor uitzending zijn niet onderworpen aan deze strikte regelgeving. 

e-Procurement

Sinds 2005 ontwikkelt en ondersteunt de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) tools om overheidsopdrachten elektronisch te doen verlopen, e-Procurement is zo’n tool. Het omvat verschillende modules die verband houden met overheidsopdrachten.

E-procurement maakt het de aankopers mogelijk om de aankondigingen van hun overheidsopdrachten elektronisch te publiceren. Ondernemingen vinden interessante opdrachten terug via een messagingdienst op maat gebaseerd via opzoekprofielen.

Ondernemingen dienen hun offertes/aanvragen tot deelneming online in, voegen er hun bestanden elektronisch aan toe en tekenen elektronisch.

Aankopers openen alle offertes/aanvragen tot deelneming op e-procurement. Het systeem genereert een PV van opening.

Een overzicht van alle VRT-opdrachten kan je vinden op  VRT-opdrachten.

Gerelateerd