vrijdag 19 juli 2019
19 juli 2019

We doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

De VRT houdt zich als bedrijf aan een aantal principes inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Geregelde rapportering

De VRT sluit om de vijf jaar een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid. Daarin worden de engagementen opgenomen die de VRT en de Vlaamse overheid aangaan over de uitvoering van de openbare omroep-opdracht. In het document worden de strategische en operationele doelstellingen vermeld. De VRT rapporteert daar elk jaar over in haar jaarverslag.

Financieel gezond

In de Beheersovereenkomst wordt ingegaan op de financiële doelstellingen die de VRT moet behalen. Daarin staat onder meer vermeld:

  • De VRT behaalt jaarlijks minstens het cumulatieve resultaat over de duur van de beheersovereenkomst conform het financieel plan.
  • De VRT engageert zich bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen, tot het realiseren van het gebudgetteerde ESR-resultaat.

Oog voor efficiëntie

Een continue efficiëntieverbetering is nodig om de VRT financieel gezond te houden. De VRT heeft de voorbije jaren verschillende maatregelen genomen om haar organisatie efficiënter te maken. In het VRT-Jaarverslag  wordt op ‘efficiëntie’ verder ingegaan .

Toepassen van de vennootschapswetgeving

De VRT is als NV van publiek recht onderworpen aan de Belgische vennootschapswetgeving. Zij past die dan ook strikt toe.

Toepassen van de Wet op de overheidsopdrachten

In overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten organiseert de VRT een marktraadpleging voor werken, diensten en leveringen. Deze regelgeving ondersteunt de vrijmaking van de markt, de verruiming van de concurrentie en de rationalisatie van de overheidsaanbestedingen. Ze stoelt op de basisprincipes: "gelijkheid, transparantie, mededinging en openbaarheid".

Meer informatie over de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten door de VRT? Klik hier

Goede relaties met externe productiehuizen

Om een deel van haar aanbod te realiseren moet de VRT een beroep doen op externe productiehuizen. De VRT erkent de creatieve inbreng van de externe productiehuizen via een transparant rechtenbeleid en een duidelijk omschreven en billijke verdeling van inkomsten. De algemene voorwaarden vormen de contractuele basis voor de externe producties.

Oog voor sociaal overleg

De VRT vindt het belangrijk dat ze een gestructureerd sociaal overleg heeft met de vakverenigingen. Daar doet ze ook de nodige investeringen voor. In de jaarverslagen beschrijft de VRT de belangrijkste dossiers van het sociaal overleg uit het voorgaande jaar.

Oog voor sociale rechten

In alle contracten met externe productiehuizen en leveranciers werden in 2013 aangepaste “Algemene Voorwaarden” opgenomen die de toepassing van de geldende sociale wetgeving bedingen en de naleving van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2013 werd het Sociaal Charter voor de audiovisuele sector door de verschillende actoren (omroepen, koepelorganisaties, mediavakbonden en beroepsverenigingen) ondertekend. Het charter moet de toepassing van de sociale wetgeving waarborgen bij o.a. de productiehuizen. Met een reeks gedragsregels in verschillende domeinen (opleiding, werkomstandigheden, verhouding werk-privé, enz.) engageren de partners zich om sociaal verantwoord te ondernemen. Een permanent overlegplatform zal de sociale thema’s uit de sector blijven bespreken.

Duurzaam ondernemen

De VRT heeft aandacht voor duurzaam ondernemen, zowel op milieu- als op economisch en sociaal vlak.

Meer over MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid op De Warmste Week: “Zelfs de artiestenbusjes rijden volledig elektrisch.”

Achter de schermen bij de duurzame productie van De repair shop

Ketnet zet in op duurzaamheid samen met Gloria Monserez

VRT zet in op duurzaamheid: televisiestudio Dagelijkse kost krijgt zonnepanelen

VRT is eerste met zero emissie reportagewagens

Wandel vrolijk het weekend in

Radio2 pakt uit met grote burgemeestersbevraging over energiecrisis

VRT-vakman Wolfgang Maris te zien in 'De repair shop'

Gerelateerd