dinsdag 07 maart 2023
07 maart 2023

Heb je een klacht?

VRT vindt het belangrijk om je klachten over haar aanbod en netten te kennen.

Hoe kun je een klacht aan VRT overmaken?

  • Je vult de verplichte velden in de klantendienst-module. Klachten verstuurd via de klantendienst-module worden slechts geregistreerd voor zover je van ons een bevestiging ontvangt per e-mail. Blijft deze bevestiging uit binnen een tijdspanne van 24 uren volgend op het indienen van de klacht dan moet je je opnieuw registreren.
  • Je stuurt een e-mail naar klachtenprocedure@vrt.be . 

VRT behandelt klachten zoals dit is voorgeschreven in het klachtendecreet van 7 december 2018. 

Daarin staat dat anonieme klachten niet zijn toegestaan.  Het is dus noodzakelijk dat de je jouw eigen identiteit bekend maakt onder de vorm van: voornaam, familienaam, adres en een e-mailadres.

Volgens het Bestuursdecreet heeft VRT 45 kalenderdagen de tijd om een klacht te behandelen. Uiteraard probeert de klantendienst van VRT klachten steeds zo snel mogelijk te beantwoorden

Wanneer een klacht onontvankelijk is, wordt ze niet als klacht behandeld.

Wanneer een klacht wel ontvankelijk is brengt  VRT de klager op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek over de klacht. Indien VRT van oordeel is dat een klacht niet gegrond is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.

Vlaamse Ombudsdienst

Wanneer je niet akkoord gaat met het antwoord van VRT, kun je je met je klacht wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Decreet Openbaarheid van besturen

Het decreet "Openbaarheid van Bestuur" (2004) verplicht de Vlaamse Overheidsinstellingen de burger voldoende inzage te geven in de beleidsbeslissingen. Het decreet is van toepassing op de bestuursdocumenten van  VRT.  VRT volgt daarvoor een procedure

Gerelateerd