donderdag 07 januari 2021
07 januari 2021

Financieel kader

De beheersovereenkomst legt het financieel kader vast.

Financieel plan

In een disruptieve mediamarkt waarin de taakstelling van de VRT belangrijker dan ooit wordt, is het belangrijk te kunnen ageren binnen een duidelijk financieel kader. Dat steunt, volgens het principe van de duale financiering, op publieke middelen en zogenaamde ‘eigen middelen’. 

De Beheersovereenkomst 2021-2025 legt een financieel plan vast tot 2025.

De Vlaamse Regering garandeert deze basisdotatie, voor zover dit engagement kadert binnen de jaarlijks goed te keuren begroting van de Vlaamse gemeenschap. 

Financiële doelstellingen:

  • De VRT behaalt jaarlijks minstens het cumulatieve resultaat over de duur van de beheersovereenkomst conform het financieel plan.
  • De VRT engageert zich bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen, tot het realiseren van het gebudgetteerde ESR-resultaat. Er wordt wel abstractie gemaakt van de impact van het dossier gebouwen op het ESR-resultaat.

Grendels op inkomsten en uitgaven

In de beheersovereenkomst worden enkele grendels op inkomsten en uitgaven vastgelegd:

De VRT draagt er zorg voor dat de indexering van het loonaandeel, gecombineerd met de daling van de dotatie zoals bepaald in het regeerakkoord, niet leidt tot een structurele verhoging van de verhouding van de personeelskosten tegenover de totale ontvangsten (exclusief herstructureringskosten, exclusief personeelskost Brussels Philharmonic en exclusief ophoging patronale bijdrage pensioensfonds statutairen of zijn rechtsopvolger) over de looptijd van de beheersovereenkomst.

De inkomsten uit commerciële communicatie en BAN worden voor 2021 begrensd op 77,8 miljoen euro.

Binnen dit globaal plafond wordt uitgegaan van een systeem van ‘communicerende vaten’. Dat wil zeggen dat minderinkomsten uit één type van commerciële communicatie gecompenseerd kunnen worden door meerinkomsten uit een ander type of andere types van commerciële communicatie, evenwel zonder daarbij de grenzen van onderstaande twee subplafonds te overschrijden:

  • Subplafond 1: Binnen de begrenzing voor inkomsten uit commerciële communicatie en BAN wordt er een tweede bovengrens vastgelegd op 18,7 miljoen euro voor televisiesponsoring en televisievisibiliteit gegeven in het kader van sponsoring van evenementen die niet in het aanbod van de VRT zijn opgenomen.
  • Subplafond 2: Binnen de begrenzing voor inkomsten uit commerciële communicatie en BAN wordt er een bovengrens vastgelegd op 2,5 miljoen euro voor online display/bannering. Inkomsten die verkregen worden via samenwerking met particuliere media op dit vlak, worden niet verrekend in dit subplafond, maar wel onder het globale plafond. 

De VRT besteedt minimaal 18,25% met een groeipad naar 20% van haar totale inkomsten exclusief ruil, Brussels Philharmonic en herstructureringskosten aan de externe productie. Hiervan gaat op jaarbasis minimaal 500.000 euro naar de externe audiosector. De VRT investeert bovenop dit percentage, 33% van de bijkomende middelen die ze haalt uit commerciële communicatie en BAN (excl. ruil) door de indexering van het globale plafond.

Gerelateerd