dinsdag 12 juli 2022
12 juli 2022

Bevoegdheden Raad van Bestuur

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen op initiatief en op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de Raad van Bestuur of ten minste een derde van de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de volgende bevoegdheden:

 • Vastleggen van de algemene strategie van de VRT;
 • Beslissingen over aangelegenheden met strategisch karakter. Een aangelegenheid heeft een strategisch karakter als ze een belangrijke impact heeft op het handelen van de VRT in de Vlaamse samenleving of op het medialandschap. De Raad van Bestuur beslist over het strategische karakter van een aangelegenheid conform de wijze die door hem bepaald is in een reglement.
 • Goedkeuren, namens de VRT, van de beheersovereenkomst en van elke wijziging ervan;
 • Goedkeuren van het jaarlijkse ondernemingsplan en van strategische meerjarenplannen die de doelstellingen en de strategie op de halflange termijn vastleggen. Het jaarlijkse ondernemingsplan bevat onder meer het algemene programmabeleid, de strategie inzake communicatie en public relations, de raming van de inkomsten, de uitgaven en het personeelscontingent.
 • Opmaken van de inventaris en de jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en het opstellen van het jaarverslag.
 • Goedkeuren van de regels voor de aanwerving en de rechtspositie van het personeel.
 • Aanstellen en ontslaan van de leden van het directiecollege, op voordracht van de gedelegeerd bestuurder.
 • Toezicht op de gedelegeerd bestuurder bij de uitvoering van de beheersovereenkomst, het ondernemingsplan en de beslissingen van de Raad van Bestuur.
 • Bemiddelen bij personele conflicten binnen het directiecollege.
 • Beslissen over deelneming van de VRT aan vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden.
 • Beslissen over de oprichting van vennootschappen door de VRT;
 • Toezicht op de werking en de resultaten van de vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden.
 • Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de VRT in de bestuursorganen van de vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden.
 • Bijeenroepen van de algemene vergadering en het vaststellen van de agenda.
 • Opstellen van het kader waarbinnen de VRT merchandising- en nevenactiviteiten uitoefent.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder leggen in onderling overleg, en in overeenstemming met de bepalingen van de decreten en statuten in een 'VRT-Charter Deugdelijk bestuur' de wijze vast waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.

Bron: Mediadecreet

Gerelateerd