Bezoldiging Raad van Bestuur

De vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden sinds 2014 gepubliceerd in het jaarverslag van de VRT.

Artikel 19 van het Decreet Deugdelijk bestuur bepaalt: “De jaarlijkse bezoldiging van de personeelsleden en de leden van de Raad van Bestuur van de entiteiten, vermeld in artikel 2§1, mag niet meer bedragen dan de jaarlijkse bezoldiging van de minister-president van de Vlaamse regering.”

Artikel 14 van de statuten bepaalt: “De algemene vergadering legt de vergoeding van de bestuurders vast.”

De Algemene Vergadering van NV VRT  heeft op haar vergadering van 8 mei 2018  de vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur aangepast. Het reglement treedt in voege vanaf 1 juli 2018.

De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur bestaan uit:

  • een vaste vergoeding op jaarbasis van €3.250, voor zover het lid van de Raad van Bestuur tenminste 2/3e van het totaal aantal vergaderingen bijwoont
  • een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur voor maximaal 15 vergaderingen per jaar. Vanaf de 16e vergadering op jaarbasis en ongeacht de aan- of afwezigheid van een bestuurder op de voorafgaande vergaderingen, wordt het bedrag per vergadering gehalveerd.
  • de vaste vergoeding op jaarbasis en het presentiegeld per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur wordt verdubbeld voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
  • een presentiegeld van €325 per bijgewoonde (buitengewone) Algemene Vergadering toe te kennen. Voor de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt dit presentiegeld per bijgewoonde vergadering verdubbeld.
  • de bestuurders die lid zijn van het Auditcomité , het Strategisch Comité VAR en dochterondernemingen VAR, het Benoemings- en Remuneratiecomité , het Ad hoc subcomité Beheersovereenkomst, de Raad van Bestuur van Media Invest Vlaanderen NV en de Raad van Bestuur VIAA ontvangen een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering. Voor de voorzitter van deze vergaderingen, wordt dit presentiegeld per bijgewoonde vergadering verdubbeld.
  • de bestuurder die als vaste vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Var zetelt voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat namens de VRT, ontvangt een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering.
  • de leden van de Raad van Bestuur VRT die lid zijn van het Pensioenfonds Statutairen en/of het Pensioenfonds Contractuelen en/of de commissie gerechtelijke vorderingen ontvangen een presentiegeld van €325 per bijgewoonde vergadering van de respectievelijke Raad van Bestuur, Algemene Vergadering of commissie gerechtelijke vorderingen.
  • voor de voorzitter van het pensioenfonds Statutairen en/of het Pensioenfonds Contractuelen en/of de commissie gerechtelijke vorderingen die tevens lid is van de Raad van Bestuur VRT, wordt dit presentiegeld per bijgewoonde vergadering verdubbeld. 

De vermelde bedragen zijn geïndexeerde bedragen, volgen de evolutie van het gezondheidsindexcijfer en zijn gekoppeld aan de spilindex.  De bestuurders ontvangen daarnaast ook een vergoeding voor de reiskosten verbonden aan de uitoefening van hun mandaat. 

Driemaandelijks, na afloop van een kwartaal, wordt de som van de vergoedingen waarop een lid van de Raad van Bestuur recht heeft, aan hem/haar overgemaakt via een storting op zijn/haar rekeningnummer of via het betalen van een schuldvordering aan de vennootschap van de desbetreffende bestuurder.

Aan alle bestuurders samen werd in 2018 een brutobedrag uitgekeerd van €120.210,02 aan vaste vergoedingen en presentiegelden en €5.793,86 aan reiskosten.

Door de Vlaamse overheid werd in 2018 een vergoeding van 6.447,47 Euro netto toegekend aan de gemeenschapsafgevaardigde.

Gerelateerd