woensdag 13 juli 2022
13 juli 2022

Bezoldiging Raad van Bestuur

De vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden sinds 2014 gepubliceerd in het jaarverslag van de VRT.

Artikel 19 van het Decreet Deugdelijk bestuur bepaalt: “De jaarlijkse bezoldiging van de personeelsleden en de leden van de Raad van Bestuur van de entiteiten, vermeld in artikel 2§1, mag niet meer bedragen dan de jaarlijkse bezoldiging van de minister-president van de Vlaamse regering.”

Artikel 14 van de statuten bepaalt: “De algemene vergadering legt de vergoeding van de bestuurders vast.”

De Algemene Vergadering van NV VRT  heeft op haar vergadering van 11 mei 2021  de vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur aangepast. 

De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur bestaan uit:

  1. Een vaste vergoeding op jaarbasis van 3.250 euro (aanwezigheid op 2/3e van het totaal aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur is vereist)
  2. Een presentiegeld van 325 euro per vergadering van de Raad van Bestuur waaraan de bestuurder heeft deelgenomen (met een maximum van 15 vergaderingen per jaar, vanaf de 16e vergadering wordt het bedrag per vergadering gehalveerd)
  3. Een presentiegeld van 325 euro per bijgewoonde (buitengewone) Algemene vergadering.
  4. Wanneer op één kalenderdag, al dan niet aansluitend, twee of meer van hogergenoemde vergaderingen plaatsvinden, kan men slechts één presentiegeld ontvangen.
  5. De vaste vergoeding op jaarbasis en het presentiegeld voor hogergenoemde vergaderingen worden verdubbeld voor de voorzitter van de Raad van Bestuur.
  6. De bestuurders die lid zijn van het Auditcomité, het Benoemings- en Renumeratiecomité, alle ad-hoccomités opgericht binnen de schoot van de Raad van Bestuur en het pensioenfonds Contractuelen, ontvangen een presentiegeld van 325 euro per bijgewoonde vergadering.
  7. Voor de voorzitter van deze vergaderingen wordt het presentiegeld verdubbeld.
  8. De bestuurders die afgevaardigd worden namens de Raad van Bestuur in vennootschappen of vzw's waarin de VRT participeert, ontvangen een presentiegeld van 325 euro per bijgewoonde vergadering.

De vermelde presentiegelden zijn  geïndexeerde  bedragen, volgen de evolutie van het gezondheidsindexcijfer en zijn gekoppeld aan de spilindex. De vaste vergoeding op jaarbasis is een betaling pro rata, indien de aanwezigheidsvereiste van 2/3 vergaderingen is gehaald.

De som van de vergoedingen waar iedere bestuurder recht op heeft, wordt driemaandelijks gestort op het opgegeven rekeningnummer. Het is niet toegelaten om de bezoldiging uit te betalen aan een vennootschap.

Aan alle bestuurders samen werd in 2021 een brutobedrag uitgekeerd van €160.897,75 aan vaste vergoedingen en presentiegelden en €4.307,12 aan reiskosten. (bron: jaarverslag 2021)

Gerelateerd