maandag 22 juli 2019
22 juli 2019

Nieuw sociaal charter voor mediasector

17 juli 2019 — Op 9 juli 2019 heeft de VRT samen met andere mediabedrijven, vakbonden, middenveldorganisaties, universiteiten en hogescholen het nieuwe sociaal charter voor de mediasector ondertekend.

Ondertekenaars van het sociaal charter

Een veertigtal mediabedrijven, vakbonden, middenveldorganisaties, universiteiten en hogescholen hebben op 5 juni 2019 een akkoord bereikt over een Sociaal Charter voor de Mediasector. Dat charter is een actualisering en uitbreiding van het Sociaal Charter voor de Audiovisuele sector. Het verzamelt de engagementen van alle partners op (sociale) thema’s als stages, grensoverschrijdend gedrag, intellectuele eigendom en correcte vergoedingen in de geschreven pers, de audiovisuele sector en de online nieuwsmedia. 

Dit nieuwe sociaal charter bouwt verder op het sociaal charter voor de audiovisuele charter uit 2013 en gaat meteen ook een heel stuk verder. Zo is het nieuwe charter van toepassing op de volledige mediasector. Niet alleen de audiovisuele sector, maar ook de geschreven pers en online nieuwsmedia worden mee betrokken.

In het sociaal charter worden afspraken gemaakt rond een aantal belangrijke sociale thema's specifiek voor de mediasector zoals de organisatie van stages, een correcte en transparante tewerkstelling waar een correcte vergoeding tegenover staat, omgaan met flexibiliteit en arbeidsdruk, intellectuele eigendom, de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en discriminatie en dit alles met respect voor een goed werkend sociaal overleg.

Het Sociaal Charter is geen collectieve arbeidsovereenkomst noch een loonakkoord. Deze moeten via de geëigende kanalen tot stand komen. Het Sociaal Charter vormt wél een leidraad voor een leefbare werkomgeving in de Vlaamse mediasector. Door dit Sociaal Charter te onderschrijven geven de ondertekenaars aan dat ze de opgenomen engagementen belangrijk vinden en zo goed mogelijk willen naleven.

De mediasector in Vlaanderen is een dynamische sector, gevoelig aan verschillende trends en evoluties. Een doeltreffend Sociaal Charter evolueert mee met de snel evoluerende sector. Daarom zal er vanaf 2020 jaarlijks een overlegplatform georganiseerd worden betreffende het Sociaal Charter. Het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid neemt het initiatief. De ondertekenaars zullen dus minstens één keer per jaar samenkomen om feedback te geven over de toepassing van het Sociaal Charter. Binnen dit overlegplatform zullen nieuwe maatschappelijke of sectorale evoluties en vraagstukken bespreekbaar zijn. Indien aanpassingen of toevoegingen aan het Sociaal Charter wenselijk blijken, kan het Sociaal Charter worden herzien.

 

Door de ondertekening van dit nieuwe sociaal charter bevestigt de VRT zijn voortrekkersrol binnen de mediasector en draagt de VRT bij aan het stimuleren van aantrekkelijke en duurzame loopbanen en het verbeteren van de leefbaarheid binnen de sector.

Dossier: MVO en duurzaamheid

Meer over MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid op De Warmste Week: “Zelfs de artiestenbusjes rijden volledig elektrisch.”

Achter de schermen bij de duurzame productie van De repair shop

Ketnet zet in op duurzaamheid samen met Gloria Monserez

VRT zet in op duurzaamheid: televisiestudio Dagelijkse kost krijgt zonnepanelen

VRT is eerste met zero emissie reportagewagens

Wandel vrolijk het weekend in

Radio2 pakt uit met grote burgemeestersbevraging over energiecrisis

VRT-vakman Wolfgang Maris te zien in 'De repair shop'