dinsdag 17 mei 2022
17 mei 2022

Thema diversiteit en inclusie in de beheersovereenkomst

De beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse gemeenschap legt een aantal doelstellingen op ivm diversiteit in bereik, beeldvorming en personeelssamenstelling. (update 30/12/20 - BHO 2021-2025)

© Geert Van Hoeymissen

Operationele doelstellingen

OD2.1 De VRT is er voor iedereen met extra aandacht voor diverse en jongere publieken en laaggeletterden

De VRT is de publieke mediaorganisatie voor alle Vlamingen.

 • De VRT is de publieke omroep voor alle Vlamingen.
 • Met een maatschappelijk relevant aanbod probeert de VRT zoveel mogelijk Vlamingen te bereiken, ongeacht leeftijd, gender, opleidingsniveau, sociaal-economische achtergrond, handicap, seksuele identiteit en afkomst. De VRT zet waar nodig samenwerkingen op met expertorganisaties om moeilijk bereikbare groepen beter te bereiken. Het Charter Diversiteit is de basis van de werking van de VRT op het vlak van diversiteit.

De VRT heeft bijkomende aandacht voor specifieke groepen in de samenleving.

 • De VRT werkt aan de inclusiviteit van haar aanbod. Groepen die de VRT minder intens bereikt, verdienen extra aandacht. Voor kinderen verzorgt de VRT een aangepast aanbod.
 • Om jongeren en ook andere publieken met een ‘digital first-mentaliteit’ beter te kunnen bereiken en bedienen, evolueert de VRT pro-actief mee met het mediagebruik.
 • De VRT zet extra in op het bereiken van laaggeletterden en zal hiervoor de samenwerking met Wablieft verder zetten.
 • De VRT zet in op het beter bereiken van personen met een buitenlandse herkomst.

OD2.2 De VRT zet ambitieus in op de representativiteit en de toegankelijkheid van haar aanbod

In haar producties zet de VRT met ambitie in op een meer representatieve en genuanceerde beeldvorming.

 • De VRT slaat bruggen tussen groepen, generaties en gemeenschappen. Ze toont de samenleving in al haar diversiteit. Ze weerspiegelt de veranderende en steeds complexer wordende samenleving.
 • De VRT verzekert de herkenbaarheid van haar aanbod. Ze reflecteert met meer ambitie de diversiteit in de samenleving met bijzondere aandacht voor de schermaanwezigheid van vrouwen, personen met een buitenlandse herkomst, ouderen, mensen in armoede, mensen met diverse seksuele identiteiten en personen met een handicap. De VRT engageert zich om mensen meer inclusief te tonen, en niet enkel in functie van hun specifieke handicap, geaardheid, achtergrond, leeftijd, enzovoort.
 
De VRT maakt haar aanbod zo toegankelijk mogelijk voor iedereen in Vlaanderen.

 

 • De VRT maakt haar aanbod zo goed als technisch mogelijk toegankelijk middels ondertiteling, Vlaamse GebarenTaal, audiodescriptie en gesproken ondertiteling.
 • De VRT werkt aan de ‘talige’ toegankelijkheid van haar aanbod. Ze houdt rekening met de mediabehoeften van (het groeiend aantal) laaggeletterden in Vlaanderen en hanteert daarom begrijpbare taal.
 • De VRT maakt werk van de digitale toegankelijkheid van haar aanbod op basis van feedback van de mediagebruikers. Websites, apps en andere diensten zijn maximaal toegankelijk. De VRT heeft binnen de diverse aanbodsmerken aandacht voor het ‘digitaal mee’ zijn van mensen door acties met betrekking tot mediawijsheid op te zetten.
 • De VRT-klantendienst helpt mediagebruikers waar mogelijk.
 • De VRT organiseert structureel overleg met diverse organisaties en initiatieven om zowel op het vlak van representatie, organisatie als toegankelijkheid stappen vooruit te zetten.

De VRT ambieert de diversiteit in haar personeelsbestand te verhogen. Een diverse organisatie is een creatievere en meer impactvolle organisatie.

 • De VRT ziet toe op de diversiteit bij de instroom en de doorstroom van medewerkers.
 • Via diverse samenwerkingsvormen (werknemers, stages, samenwerkingen met zelfstandigen en andere organisaties) zet de VRT in op meer diversiteit in haar organisatie en producties.
 • Diversiteit is een belangrijk aandachtspunt in de samenwerking met de externe creatieve sector.
 • De VRT zet in op de ontwikkeling van diversiteitscompetenties van de medewerkers en deelt (waar mogelijk) opgedane kennis met anderen.

Stategische doelstellingen

Bereiken van alle Vlamingen

KPI 9. De VRT bereikt met haar aanbod op weekbasis minstens 85% van alle Vamingen. De VRT bereikt op weekbasis minstens 75% van elke relevante doelgroep:

 • Geslacht: man, vrouw
 • Leeftijdsgroepen: 16-24, 25-44, 45-64, 65+ (jaar),
 • Opleidingsniveau: lager, lager secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs, en hoger onderwijs,
 • Afkomst: personen met buitenlandse herkomst*.

Diversiteit in beeldvorming

KPI 10. De VRT streeft naar diversiteit in beeldvorming in het gehele intern en extern geproduceerde video-aanbod, uitgezonderd programma-aankoop (waar diversiteit ook een aandachtspunt is):

 • Geslacht: van 40% vrouwen naar 48% in 2025,
 • Afkomst: van 7,5% personen met buitenlandse herkomst* naar 9,5% in 2025,
 • Handicap: van 1,5% naar 2% in 2025.

Betrokken streefcijfers vormen uitdrukkelijk niet het voorwerp van (positieve) discriminatie. De evolutie inzake de realisatie ervan wordt nagegaan via representatieve steekproeven, niet op grond van rigide tel- of turfsystemen.

Diversiteit in personeelssamenstelling

KPI 11. De VRT streeft naar een meer diverse samenstelling van haar personeelsbestand, afhankelijk van de instroom die gerealiseerd kan worden:

 • Minstens 40% vrouwen voor het gehele personeelsbestand,
 • Genderevenwicht voor hoger kader in 2025,
 • Minstens 7% voor personen met buitenlandse herkomst* in 2025,
 • Minstens 2% voor personen met een handicap en re-integratie van chronisch zieken. De meting van deze KPI zal gelet op de GDPR-bepalingen niet exact gemeten kunnen worden.

*: Personen met buitenlandse herkomst hebben minstens 1 ouder die geboren is buiten de EU-15 (i.e. buiten België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk).

Andere KPI's rond diversiteit

KPI 12. De VRT maakt haar aanbod toegankelijk voor personen met een auditieve en/of visuele beperking.

KPI 13. De VRT besteedt in haar sportaanbod aandacht aan damescompetities, G-sport en 32 sporten. 

Meer over Diversiteit

Hoe maakt VRT haar aanbod toegankelijk voor iedereen?

"Hier is niks te zien, maar van alles te beleven"

Zonder afspraak – Tussen droom en daad staat… je familie

Bekijk fictiereeksen met je ogen dicht

Waarom zet VRT ook in op G-sport?

Tess Elst versterkt de ploeg van sportankers

Maak kennis met deze straffe madammen van VRT

Will Ferdy [1927-2022]

Dit kan u misschien ook interesseren?

Gerelateerd